Yu Chen


2003

dblp
Media Companion: Delivering Content-oriented Web Services to Internet Media
Wei-Ying Ma | Xing Xie | Chun Yuan | Yu Chen | Zheng Zhang | HongJiang Zhang
Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference - Posters, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003

doi dblp
Detecting web page structure for adaptive viewing on small form factor devices
Yu Chen | Wei-Ying Ma | HongJiang Zhang
Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003

doi dblp
Evaluation of edge caching/offloading for dynamic content delivery
Chun Yuan | Yu Chen | Zheng Zhang
Proceedings of the Twelfth International World Wide Web Conference, WWW 2003, Budapest, Hungary, May 20-24, 2003

2012

doi dblp
Adaptive query suggestion for difficult queries
Yang Liu | Ruihua Song | Yu Chen | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
AspecTiles: tile-based visualization of diversified web search results
Mayu Iwata | Tetsuya Sakai | Takehiro Yamamoto | Yu Chen | Yi Liu | Ji-Rong Wen | Shojiro Nishio
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
New assessment criteria for query suggestion
Zhongrui Ma | Yu Chen | Ruihua Song | Tetsuya Sakai | Jiaheng Lu | Ji-Rong Wen
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

2017

doi dblp
Exploring Indoor White Spaces in Metropolises
Xuhang Ying | Jincheng Zhang | Lichao Yan | Yu Chen | Guanglin Zhang | Minghua Chen | Ranveer Chandra
2017 Volume 9 Issue 1

2021

doi dblp
Clustering Enhanced Error-tolerant Top-k Spatio-textual Search
Yong Zhang | Yu Chen | Junye Yang | Jin Wang | Huiqi Hu | Chunxiao Xing | Xiaofang Zhou
2021 Volume 24 Issue 4

2022

doi dblp
Asymptotically Unbiased Estimation for Delayed Feedback Modeling via Label Correction
Yu Chen | Jiaqi Jin | Hui Zhao | Pengjie Wang | Guojun Liu | Jian Xu | Bo Zheng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Compact Graph Structure Learning via Mutual Information Compression
Nian Liu | Xiao Wang | Lingfei Wu | Yu Chen | Xiaojie Guo | Chuan Shi
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022