Yu Gong


2017

doi dblp
IRGAN: A Minimax Game for Unifying Generative and Discriminative Information Retrieval Models
Jun Wang | Lantao Yu | Weinan Zhang | Yu Gong | Yinghui Xu | Benyou Wang | Peng Zhang | Dell Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2018

doi dblp
Query Tracking for E-commerce Conversational Search: A Machine Comprehension Perspective
Yunlun Yang | Yu Gong | Xi Chen
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

pdf dblp
Central Intention Identification for Natural Language Search Query in E-Commerce
Xusheng Luo | Yu Gong | Xi Chen
The SIGIR 2018 Workshop On eCommerce co-located with the 41st International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, USA, July 12, 2018

2019

doi dblp
Conceptualize and Infer User Needs in E-commerce
Xusheng Luo | Yonghua Yang | Kenny Qili Zhu | Yu Gong | Keping Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU
Yu Zhu | Yu Gong | Qingwen Liu | Yingcai Ma | Wenwu Ou | Junxiong Zhu | Beidou Wang | Ziyu Guan | Deng Cai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
EdgeRec: Recommender System on Edge in Mobile Taobao
Yu Gong | Ziwen Jiang | Yufei Feng | Binbin Hu | Kaiqi Zhao | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020