Yu Gong


2022

doi dblp
GIFT: Graph-guIded Feature Transfer for Cold-Start Video Click-Through Rate Prediction
Yi Cao | Sihao Hu | Yu Gong | Zhao Li | Yazheng Yang | Qingwen Liu | Shouling Ji
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2020

doi dblp
EdgeRec: Recommender System on Edge in Mobile Taobao
Yu Gong | Ziwen Jiang | Yufei Feng | Binbin Hu | Kaiqi Zhao | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU
Yu Zhu | Yu Gong | Qingwen Liu | Yingcai Ma | Wenwu Ou | Junxiong Zhu | Beidou Wang | Ziyu Guan | Deng Cai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Conceptualize and Infer User Needs in E-commerce
Xusheng Luo | Yonghua Yang | Kenny Qili Zhu | Yu Gong | Keping Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

pdf dblp
Central Intention Identification for Natural Language Search Query in E-Commerce
Xusheng Luo | Yu Gong | Xi Chen
The SIGIR 2018 Workshop On eCommerce co-located with the 41st International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, USA, July 12, 2018

doi dblp
Query Tracking for E-commerce Conversational Search: A Machine Comprehension Perspective
Yunlun Yang | Yu Gong | Xi Chen
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
IRGAN: A Minimax Game for Unifying Generative and Discriminative Information Retrieval Models
Jun Wang | Lantao Yu | Weinan Zhang | Yu Gong | Yinghui Xu | Benyou Wang | Peng Zhang | Dell Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017