Yu Su


2022

doi dblp
An Unsupervised Aspect-Aware Recommendation Model with Explanation Text Generation
Peijie Sun | Le Wu | Kun Zhang | Yu Su | Meng Wang
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
AdaptKT: A Domain Adaptable Method for Knowledge Tracing
Song Cheng | Qi Liu | Enhong Chen | Kai Zhang | Zhenya Huang | Yu Yin | Xiaoqing Huang | Yu Su
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
PST: Measuring Skill Proficiency in Programming Exercise Process via Programming Skill Tracing
Ruixin Li | Yu Yin | Le Dai | Shuanghong Shen | Xin Lin | Yu Su | Enhong Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Assessing Student's Dynamic Knowledge State by Exploring the Question Difficulty Effect
Shuanghong Shen | Zhenya Huang | Qi Liu | Yu Su | Shijin Wang | Enhong Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
RCD: Relation Map Driven Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems
Weibo Gao | Qi Liu | Zhenya Huang | Yu Yin | Haoyang Bi | Mu-Chun Wang | Jianhui Ma | Shijin Wang | Yu Su
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Convolutional Knowledge Tracing: Modeling Individualization in Student Learning Process
Shuanghong Shen | Qi Liu | Enhong Chen | Han Wu | Zhenya Huang | Weihao Zhao | Yu Su | Haiping Ma | Shijin Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2018

doi dblp
Fuzzy Cognitive Diagnosis for Modelling Examinee Performance
Qi Liu | Run-ze Wu | Enhong Chen | Guandong Xu | Yu Su | Zhigang Chen | Guoping Hu
2018 Volume 9 Issue 4

2017

doi dblp
Tracking Knowledge Proficiency of Students with Educational Priors
Yuying Chen | Qi Liu | Zhenya Huang | Le Wu | Enhong Chen | Run-ze Wu | Yu Su | Guoping Hu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017