Yu Yin


2022

doi dblp
Generating Topological Structure of Floorplans from Room Attributes
Yu Yin | Will Hutchcroft | Naji Khosravan | Ivaylo Boyadzhiev | Yun Fu | Sing Bing Kang
ICMR '22: International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27 - 30, 2022

doi dblp
AdaptKT: A Domain Adaptable Method for Knowledge Tracing
Song Cheng | Qi Liu | Enhong Chen | Kai Zhang | Zhenya Huang | Yu Yin | Xiaoqing Huang | Yu Su
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
PST: Measuring Skill Proficiency in Programming Exercise Process via Programming Skill Tracing
Ruixin Li | Yu Yin | Le Dai | Shuanghong Shen | Xin Lin | Yu Su | Enhong Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
RCD: Relation Map Driven Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems
Weibo Gao | Qi Liu | Zhenya Huang | Yu Yin | Haoyang Bi | Mu-Chun Wang | Jianhui Ma | Shijin Wang | Yu Su
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Neural Mathematical Solver with Enhanced Formula Structure
Zhenya Huang | Qi Liu | Weibo Gao | Jinze Wu | Yu Yin | Hao Wang | Enhong Chen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Exploring Multi-Objective Exercise Recommendations in Online Education Systems
Zhenya Huang | Qi Liu | Chengxiang Zhai | Yu Yin | Enhong Chen | Weibo Gao | Guoping Hu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019