Yu Zhang


2012

doi dblp
An efficient index for massive IOT data in cloud environment
Youzhong Ma | Jia Rao | Weisong Hu | Xiaofeng Meng | Xu Han | Yu Zhang | Yunpeng Chai | Chunqiu Liu
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2013

doi dblp
Extracting implicit features in online customer reviews for opinion mining
Yu Zhang | Weixiang Zhu
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2018

pdf dblp
ImageSem at ImageCLEF 2018 Caption Task: Image Retrieval and Transfer Learning
Xuwen Wang | Yu Zhang | Zhen Guo | Jiao Li
Working Notes of CLEF 2018 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Avignon, France, September 10-14, 2018

doi dblp
Image Matters: Visually Modeling User Behaviors Using Advanced Model Server
Tiezheng Ge | Liqin Zhao | Guorui Zhou | Keyu Chen | Shuying Liu | Huiming Yi | Zelin Hu | Bochao Liu | Peng Sun | Haoyu Liu | Pengtao Yi | Sui Huang | Zhiqiang Zhang | Xiaoqiang Zhu | Yu Zhang | Kun Gai
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2019

doi dblp
Medical Image Labelling and Semantic Understanding for Clinical Applications
Xuwen Wang | Zhen Guo | Yu Zhang | Jiao Li
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction - 10th International Conference of the CLEF Association, CLEF 2019, Lugano, Switzerland, September 9-12, 2019, Proceedings

pdf dblp
ImageSem at ImageCLEFmed Caption 2019 Task: a Two-stage Medical Concept Detection Strategy
Zhen Guo | Xuwen Wang | Yu Zhang | Jiao Li
Working Notes of CLEF 2019 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Lugano, Switzerland, September 9-12, 2019

doi dblp
FLEET: Butterfly Estimation from a Bipartite Graph Stream
Seyed-Vahid Sanei-Mehri | Yu Zhang | Ahmet Erdem Sariyüce | Srikanta Tirthapura
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2020

doi dblp
MiNet: Mixed Interest Network for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction
Wentao Ouyang | Xiuwu Zhang | Lei Zhao | Jinmei Luo | Yu Zhang | Heng Zou | Zhaojie Liu | Yanlong Du
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

pdf dblp
NCU-IISR/AS-GIS: Results of Various Pre-trained Biomedical Language Models and Linear Regression Model in BioASQ Task 9b Phase B
Yu Zhang | Jen-Chieh Han | Richard Tzong-Han Tsai
Proceedings of the Working Notes of CLEF 2021 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Bucharest, Romania, September 21st - to - 24th, 2021

doi dblp
Region Semantically Aligned Network for Zero-Shot Learning
Ziyang Wang | Yunhao Gou | Jingjing Li | Yu Zhang | Yang Yang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Time-Aware Recommender System via Continuous-Time Modeling
Jianghan Bao | Yu Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021