Yu Zheng


2022

doi dblp
TrajFormer: Efficient Trajectory Classification with Transformers
Yuxuan Liang | Kun Ouyang | Yiwei Wang | Xu Liu | Hongyang Chen | Junbo Zhang | Yu Zheng | Roger Zimmermann
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
AutoSTG: Neural Architecture Search for Predictions of Spatio-Temporal Graph10033
Zheyi Pan | Songyu Ke | Xiaodu Yang | Yuxuan Liang | Yong Yu | Junbo Zhang | Yu Zheng
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Fine-Grained Urban Flow Prediction
Yuxuan Liang | Kun Ouyang | Junkai Sun | Yiwei Wang | Junbo Zhang | Yu Zheng | David S. Rosenblum | Roger Zimmermann
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
You Are How You Use: Catching Gas Theft Suspects among Diverse Restaurant Users
Xiaodu Yang | Xiuwen Yi | Shun Chen | Sijie Ruan | Junbo Zhang | Yu Zheng | Tianrui Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning in Express System
Yexin Li | Yu Zheng | Qiang Yang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
What is the Human Mobility in a New City: Transfer Mobility Knowledge Across Cities
Tianfu He | Jie Bao | Ruiyuan Li | Sijie Ruan | Yanhua Li | Li Song | Hui He | Yu Zheng
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Matrix Factorization for Spatio-Temporal Neural Networks with Applications to Urban Flow Prediction
Zheyi Pan | Zhaoyuan Wang | Weifeng Wang | Yong Yu | Junbo Zhang | Yu Zheng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CityTraffic: Modeling Citywide Traffic via Neural Memorization and Generalization Approach
Xiuwen Yi | Zhewen Duan | Ting Li | Tianrui Li | Junbo Zhang | Yu Zheng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Alleviating Users' Pain of Waiting: Effective Task Grouping for Online-to-Offline Food Delivery Services
Shenggong Ji | Yu Zheng | Zhaoyuan Wang | Tianrui Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
DeepCrime: Attentive Hierarchical Recurrent Networks for Crime Prediction
Chao Huang | Junbo Zhang | Yu Zheng | Nitesh V. Chawla
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Network-wide Crowd Flow Prediction of Sydney Trains via Customized Online Non-negative Matrix Factorization
Yongshun Gong | Zhibin Li | Jian Zhang | Wei Liu | Yu Zheng | Christina Kirsch
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

dblp
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Regions, Periods, Activities: Uncovering Urban Dynamics via Cross-Modal Representation Learning
Chao Zhang | Keyang Zhang | Quan Yuan | Haoruo Peng | Yu Zheng | Tim Hanratty | Shaowen Wang | Jiawei Han
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
GeoBurst: Real-Time Local Event Detection in Geo-Tagged Tweet Streams
Chao Zhang | Guangyu Zhou | Quan Yuan | Honglei Zhuang | Yu Zheng | Lance M. Kaplan | Shaowen Wang | Jiawei Han
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2015

doi dblp
Sensing the Pulse of Urban Refueling Behavior: A Perspective from Taxi Mobility
Fuzheng Zhang | Nicholas Jing Yuan | David Wilkie | Yu Zheng | Xing Xie
2015 Volume 6 Issue 3

2013

doi dblp
A framework of traveling companion discovery on trajectory data streams
Lu-An Tang | Yu Zheng | Jing Yuan | Jiawei Han | Alice Leung | Wen-Chih Peng | Thomas La Porta
2013 Volume 5 Issue 1

2011

doi dblp
Recommending friends and locations based on individual location history
Yu Zheng | Lizhu Zhang | Zhengxin Ma | Xing Xie | Wei-Ying Ma
2011 Volume 5 Issue 1

doi dblp
Learning travel recommendations from user-generated GPS traces
Yu Zheng | Xing Xie
2011 Volume 2 Issue 1

2010

doi dblp
Understanding transportation modes based on GPS data for web applications
Yu Zheng | Yukun Chen | Quannan Li | Xing Xie | Wei-Ying Ma
2010 Volume 4 Issue 1

doi dblp
Collaborative location and activity recommendations with GPS history data
Vincent Wenchen Zheng | Yu Zheng | Xing Xie | Qiang Yang
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

2009

doi dblp
Mining interesting locations and travel sequences from GPS trajectories
Yu Zheng | Lizhu Zhang | Xing Xie | Wei-Ying Ma
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2008

doi dblp
Learning transportation mode from raw gps data for geographic applications on the web
Yu Zheng | Like Liu | Longhao Wang | Xing Xie
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008