Yu Zheng


2022

doi dblp
Disentangling Long and Short-Term Interests for Recommendation
Yu Zheng | Chen Gao | Jianxin Chang | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Towards Unsupervised Deep Graph Structure Learning
Yixin Liu | Yu Zheng | Daokun Zhang | Hongxu Chen | Hao Peng | Shirui Pan
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Dual Contrastive Network for Sequential Recommendation
Guanyu Lin | Chen Gao | Yinfeng Li | Yu Zheng | Zhiheng Li | Depeng Jin | Yong Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Disentangling User Interest and Conformity for Recommendation with Causal Embedding
Yu Zheng | Chen Gao | Xiang Li | Xiangnan He | Yong Li | Depeng Jin
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
DGCN: Diversified Recommendation with Graph Convolutional Networks
Yu Zheng | Chen Gao | Liang Chen | Depeng Jin | Yong Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Sequential Recommendation with Graph Neural Networks
Jianxin Chang | Chen Gao | Yu Zheng | Yiqun Hui | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
ANEMONE: Graph Anomaly Detection with Multi-Scale Contrastive Learning
Ming Jin | Yixin Liu | Yu Zheng | Lianhua Chi | Yuan-Fang Li | Shirui Pan
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning in Express System
Yexin Li | Yu Zheng | Qiang Yang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2015

doi dblp
Trajectory Data Mining: An Overview
Yu Zheng
2015 Volume 6 Issue 3

doi dblp
ORec: An Opinion-Based Point-of-Interest Recommendation Framework
Jia-Dong Zhang | Chi-Yin Chow | Yu Zheng
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
Urban Computing: Concepts, Methodologies, and Applications
Yu Zheng | Licia Capra | Ouri Wolfson | Hai Yang
2014 Volume 5 Issue 3

doi dblp
Introduction to the Special Section on Urban Computing
Yu Zheng | Licia Capra | Ouri Wolfson | Hai Yang
2014 Volume 5 Issue 3