Yuan Qi


2021

doi dblp
Conditional Graph Attention Networks for Distilling and Refining Knowledge Graphs in Recommendation
Ke Tu | Peng Cui | Daixin Wang | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Yuan Qi | Wenwu Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Practical Privacy Preserving POI Recommendation
Chaochao Chen | Jun Zhou | Bingzhe Wu | Wenjing Fang | Li Wang | Yuan Qi | Xiaolin Zheng
2020 Volume 11 Issue 5

doi dblp
Loan Default Analysis with Multiplex Graph Learning
Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Jingli Fang | Quanhui Jia | Yanming Fang | Quan Yu | Yuan Qi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Continuous-Time Dynamic Graph Learning via Neural Interaction Processes
Xiaofu Chang | Xuqin Liu | Jianfeng Wen | Shuang Li | Yanming Fang | Le Song | Yuan Qi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning
Chen Liang | Ziqi Liu | Bin Liu | Jun Zhou | Xiaolong Li | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019