Yuanfu Lu


2022

doi dblp
Few-shot Link Prediction in Dynamic Networks
Cheng Yang | Chunchen Wang | Yuanfu Lu | Xumeng Gong | Chuan Shi | Wei Wang | Xu Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Long Short-Term Temporal Meta-learning in Online Recommendation
Ruobing Xie | Yalong Wang | Rui Wang | Yuanfu Lu | Yuanhang Zou | Feng Xia | Leyu Lin
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
Package Recommendation with Intra- and Inter-Package Attention Networks
Chen Li | Yuanfu Lu | Wei Wang | Chuan Shi | Ruobing Xie | Haili Yang | Cheng Yang | Xu Zhang | Leyu Lin
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Influence Maximization in Multi-Relational Social Networks
Wei Wang | Haili Yang | Yuanfu Lu | Yuanhang Zou | Xu Zhang | Shuting Guo | Leyu Lin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Contrastive Pre-Training of GNNs on Heterogeneous Graphs
Xunqiang Jiang | Yuanfu Lu | Yuan Fang | Chuan Shi
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Temporal Network Embedding with Micro- and Macro-dynamics
Yuanfu Lu | Xiao Wang | Chuan Shi | Philip S. Yu | Yanfang Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019