Yuanhai Xue


2017

pdf dblp
ICTNET at TREC2017 Complex Answer Retrieval Track
Rui Cheng | Xiaomin Zhuang | Hao Yan | Yuanhai Xue | Zhihua Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

pdf dblp
ICTNET at TREC 2017 Dynamic Domain Track
Weimin Zhang | Yaokang Hu | Rongqian Jia | Xianfa Wang | Le Zhang | Yue Feng | Sihao Yu | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

pdf dblp
ICTNET at TREC 2017 Common Core Track
Xu Chang | Liying Jiao | Jinlong Liu | Weijian Zhu | Yuanhai Xue | Li Zha | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

2014

pdf dblp
ICTNET at Web Track TREC2014
Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Feng Guan | Xi-Peng Li | Man Du | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC2014
Yuanhai Xue | Guoxin Cui | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

2013

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2013
Yuanhai Xue | Feng Guan | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Federated Web Search Track 2013
Feng Guan | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

2012

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2012 Diversity Task
Zilong Feng | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Hongbo Xu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2012 adhoc Task
Heyuan Li | Yuanhai Xue | Shaohua Guo | Feng Guan | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

doi dblp
Exploring and Exploiting Proximity Statistic for Information Retrieval Model
Yadong Zhu | Yuanhai Xue | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Xueqi Cheng | Xiaoming Yu
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

2011

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2011 Ad-Hoc Track
Heyuan Li | Yuanhai Xue | Xu Chen | Xiaoming Yu | Feng Guan | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2011 Diversity Track
Shengxian Wan | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Feng Guan | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2011
Mingxhuan Wei | Yuanhai Xue | Chen Xu | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Diversity Task
Yuanhai Xue | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010