Yue Liu


2022

doi dblp
Automated Spatio-Temporal Synchronous Modeling with Multiple Graphs for Traffic Prediction
Fuxian Li | Huan Yan | Guangyin Jin | Yue Liu | Yong Li | Depeng Jin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Cross Interaction Network for Natural Language Guided Video Moment Retrieval
Xinli Yu | Mohsen Malmir | Xin He | Jiangning Chen | Tong Wang | Yue Wu | Yue Liu | Yang Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
The Skyline of Counterfactual Explanations for Machine Learning Decision Models
Yongjie Wang | Qinxu Ding | Ke Wang | Yue Liu | Xingyu Wu | Jinglong Wang | Yong Liu | Chunyan Miao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Meta Hyperparameter Optimization with Adversarial Proxy Subsets Sampling
Yue Liu | Xin Wang | Xue Xu | Jianbo Yang | Wenwu Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
What If Bots Feel Moods?
Lisong Qiu | Yingwai Shiu | Pingping Lin | Ruihua Song | Yue Liu | Dongyan Zhao | Rui Yan
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
RecipeGPT: Generative Pre-training Based Cooking Recipe Generation and Evaluation System
Helena H. Lee | Shu Ke | Palakorn Achananuparp | Philips Kokoh Prasetyo | Yue Liu | Ee-Peng Lim | Lav R. Varshney
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Local Learning Approaches for Finding Effects of a Specified Cause and Their Causal Paths
Yue Liu | Zheng Cai | Chunchen Liu | Zhi Geng
2019 Volume 10 Issue 5

2017

pdf dblp
ICTNET at TREC2017 Complex Answer Retrieval Track
Rui Cheng | Xiaomin Zhuang | Hao Yan | Yuanhai Xue | Zhihua Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

pdf dblp
ICTNET at TREC 2017 Dynamic Domain Track
Weimin Zhang | Yaokang Hu | Rongqian Jia | Xianfa Wang | Le Zhang | Yue Feng | Sihao Yu | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

pdf dblp
ICTNET at TREC 2017 Common Core Track
Xu Chang | Liying Jiao | Jinlong Liu | Weijian Zhu | Yuanhai Xue | Li Zha | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017

2016

doi dblp
Aspect-Specific Sentimental Word Embedding for Sentiment Analysis of Online Reviews
Hui Du | Xueke Xu | Xueqi Cheng | Dayong Wu | Yue Liu | Zhihua Yu
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

2014

pdf dblp
ICTNET at Web Track TREC2014
Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Feng Guan | Xi-Peng Li | Man Du | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Temporal Summarization Track TREC 2014
Lei Chen | Hainan Zhang | Siying Li | Zhiyuan Ji | Qian Liu | Yue Liu | Dayong Wu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC2014
Yuanhai Xue | Guoxin Cui | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Microblog Track in TREC 2014
Guoxin Cui | Fabin Shi | Xiaolei Liu | Xiaobo Hao | Xueke Xu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Federated Web Search Track 2014
Feng Guan | Shuiyuan Zhang | Chunmei Liu | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

pdf dblp
ICTNET at Context Suggestion Track TREC 2014
Zihao Lu | Zhijie Qiu | Liang Chang | Bingyang Liu | Dayong Wu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

2013

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2013
Yuanhai Xue | Feng Guan | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Temporal Summarization Track TREC 2013
Qian Liu | Yue Liu | Dayong Wu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2013
Zhenhong Chen | Long Xia | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Microblog Track in TREC 2013
Jinhua Gao | Guoxin Cui | Shenghua Liu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Federated Web Search Track 2013
Feng Guan | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

pdf dblp
ICTNET at Context Suggestion Track TREC 2013
Bingyang Liu | Yanqin Zhong | Yue Liu | Dayong Wu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013

doi dblp
Co-training and visualizing sentiment evolvement for tweet events
Shenghua Liu | Wenjun Zhu | Ning Xu | Fangtao Li | Xueqi Cheng | Yue Liu | Yuanzhuo Wang
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2012

doi dblp
Find me opinion sources in blogosphere: a unified framework for opinionated blog feed retrieval
Xueke Xu | Songbo Tan | Yue Liu | Xueqi Cheng | Zheng Lin | Jiafeng Guo
Proceedings of the Fifth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2012, Seattle, WA, USA, February 8-12, 2012

pdf dblp
PRIS at TREC 2012 Contextual Suggestion Track
Lin Qiu | JunRui Peng | Qianqian Wang | Yue Liu | Zhihua Zhou | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
PRIS at 2012 Microblog Track
Jiayue Zhang | Sijia Chen | Yue Liu | Jie Yin | Qianqian Wang | Weiran Xu | Jun Guo
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2012 Diversity Task
Zilong Feng | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Hongbo Xu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2012 adhoc Task
Heyuan Li | Yuanhai Xue | Shaohua Guo | Feng Guan | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2012
Zhenhong Chen | Mingchuan Wei | Junxiao Nan | Jun Chen | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Microblog Track TREC 2012
Bolong Zhu | Jinghua Gao | Xiao Han | Cunhui Shi | Shenghua Liu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
ICTNET at Context Suggestion Track TREC 2012
Bingyang Liu | Tong Wu | Xianghui Lin | Yanqin Zhong | Qian Liu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

doi dblp
Towards jointly extracting aspects and aspect-specific sentiment knowledge
Xueke Xu | Songbo Tan | Yue Liu | Xueqi Cheng | Zheng Lin
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2011 Ad-Hoc Track
Heyuan Li | Yuanhai Xue | Xu Chen | Xiaoming Yu | Feng Guan | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2011 Diversity Track
Shengxian Wan | Yuanhai Xue | Xiaoming Yu | Feng Guan | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2011
Mingxhuan Wei | Yuanhai Xue | Chen Xu | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Microblog Track TREC 2011
Peng Cao | Jinhua Gao | Yubao Yu | Shenghua Liu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
ICTNET at Entity ELC TREC 2011
Bingyang Liu | Fan Yang | Lei Cao | Xueqi Cheng | Yue Liu | Hongbo Xu
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

doi dblp
A probabilistic model for opinionated blog feed retrieval
Xueke Xu | Tao Meng | Xueqi Cheng | Yue Liu
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Spam Task
Liang Zhu | Bolong Zhu | Jianguo Wang | Xu Chen | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Diversity Task
Yuanhai Xue | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Ad-hoc Task
Xu Chen | Zeying Peng | Jianguo Wang | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Entity Track TREC 2010
Lei Cao | Lu Bai | Xueqi Cheng | Jiafeng Guo | Hongbo Xu | Yue Liu | Xiaoming Yu
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2010
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Zeying Peng | Xueqi Cheng | Lihao Xiao | Shuaishuai Nie
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

2009

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2009 Ad-hoc Task
Feng Guan | Xiaoming Yu | Zeying Peng | Hongbo Xu | Yue Liu | Linhai Song | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2009 Diversity Track
Wenjing Bi | Xiaoming Yu | Yue Liu | Feng Guan | Zeying Peng | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2009
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Linhai Song | Feng Guan | Zeying Peng | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
A Novel Framework for Related Entities Finding: ICTNET at TREC 2009 Entity Track
Haijun Zhai | Xueqi Cheng | Jiafeng Guo | Hongbo Xu | Yue Liu
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

2008

pdf dblp
Research on Enterprise Track of TREC 2008
Huawei Shen | Lei Wang | Wenjing Bi | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Seventeenth Text REtrieval Conference, TREC 2008, Gaithersburg, Maryland, USA, November 18-21, 2008

doi dblp
Finding core members in virtual communities
Haiqiang Chen | Xueqi Cheng | Yue Liu
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

2007

pdf dblp
Research on Enterprise Track of TREC 2007
Huawei Shen | Guoyao Chen | Haiqiang Chen | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Sixteenth Text REtrieval Conference, TREC 2007, Gaithersburg, Maryland, USA, November 5-9, 2007

2006

pdf dblp
PSM: A New Re-Ranking Algorithm for Named-Page
Jiafeng Guo | Lin Ding | Gang Zhang | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference, TREC 2006, Gaithersburg, Maryland, USA, November 14-17, 2006

pdf dblp
Combining Language Model with Sentiment Analysis for Opinion Retrieval of Blog-Post
Xiangwen Liao | Donglin Cao | Songbo Tan | Yue Liu | Guodong Ding | Xueqi Cheng
Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference, TREC 2006, Gaithersburg, Maryland, USA, November 14-17, 2006

2002

pdf dblp
TREC 11 Experiments at CAS-ICT: Filtering and Web
Hongbo Xu | Zhifeng Yang | Bin Wang | Bin Liu | Jun Cheng | Yue Liu | Zhe Yang | Xueqi Cheng | Shuo Bai
Proceedings of The Eleventh Text REtrieval Conference, TREC 2002, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2002

2001

pdf dblp
TREC-10 Experiments at CAS-ICT: Filtering, Web and QA
Bin Wang | Hongbo Xu | Zhifeng Yang | Yue Liu | Xueqi Cheng | Dongbo Bu | Shuo Bai
Proceedings of The Tenth Text REtrieval Conference, TREC 2001, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-16, 2001

Search
Co-authors
Venues