Yue Yin


2022

doi dblp
A Model-Agnostic Causal Learning Framework for Recommendation using Search Data
Zihua Si | Xueran Han | Xiao Zhang | Jun Xu | Yue Yin | Yang Song | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2019

doi dblp
Neural Document Expansion with User Feedback
Yue Yin | Chenyan Xiong | Cheng Luo | Zhiyuan Liu
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2019, Santa Clara, CA, USA, October 2-5, 2019

2018

doi dblp
Cross-language Citation Recommendation via Hierarchical Representation Learning on Heterogeneous Graph
Zhuoren Jiang | Yue Yin | Liangcai Gao | Yao Lu | Xiaozhong Liu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Explainable Recommendation via Multi-Task Learning in Opinionated Text Data
Nan Wang | Hongning Wang | Yiling Jia | Yue Yin
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2016

doi dblp
Detecting Promotion Campaigns in Query Auto Completion
Yuli Liu | Yiqun Liu | Ke Zhou | Min Zhang | Shaoping Ma | Yue Yin | Hengliang Luo
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2013

pdf dblp
System Description of BJTU-NLP MT for NTCIR-10 PatentMT
Peihao Wu | Jinan Xu | Yue Yin | Yujie Zhang
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013