Yujie Lu


2022

doi dblp
MIC: Model-agnostic Integrated Cross-channel Recommender
Ping Nie | Yujie Lu | Shengyu Zhang | Ming Zhao | Ruobing Xie | William Yang Wang | Yi Ren
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Re4: Learning to Re-contrast, Re-attend, Re-construct for Multi-interest Recommendation
Shengyu Zhang | Lingxiao Yang | Dong Yao | Yujie Lu | Fuli Feng | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Future-Aware Diverse Trends Framework for Recommendation
Yujie Lu | Shengyu Zhang | Yingxuan Huang | Luyao Wang | Xinyao Yu | Zhou Zhao | Fei Wu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2015

doi dblp
Expert-Guided Contrastive Opinion Summarization for Controversial Issues
Jinlong Guo | Yujie Lu | Tatsunori Mori | Catherine Blake
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume