Yujiu Yang


2023

doi dblp
Modeling Fine-grained Information via Knowledge-aware Hierarchical Graph for Zero-shot Entity Retrieval
Taiqiang Wu | Xingyu Bai | Weigang Guo | Weijie Liu | Siheng Li | Yujiu Yang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
MCSCSet: A Specialist-annotated Dataset for Medical-domain Chinese Spelling Correction
Wangjie Jiang | Zhihao Ye | Zijing Ou | Ruihui Zhao | Jianguang Zheng | Yi Liu | Bang Liu | Siheng Li | Yujiu Yang | Yefeng Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2020

doi dblp
G2T: Generating Fluent Descriptions for Knowledge Graph
Yunzhou Shi | Zhiling Luo | Pengcheng Zhu | Feng Ji | Wei Zhou | Haiqing Chen | Yujiu Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2018

doi dblp
SAAN: A Sentiment-Aware Attention Network for Sentiment Analysis
Zeyang Lei | Yujiu Yang | Min Yang
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
LAAN: A Linguistic-Aware Attention Network for Sentiment Analysis
Zeyang Lei | Yujiu Yang | Yi Liu
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2014

doi dblp
Exploring social activeness and dynamic interest in community-based recommender system
Bin Yin | Yujiu Yang | Wenhuang Liu
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume