Yun Ma


2022

doi dblp
A Comprehensive Benchmark of Deep Learning Libraries on Mobile Devices
Qiyang Zhang | Xiang Li | Xiangying Che | Xiao Ma | Ao Zhou | Mengwei Xu | Shangguang Wang | Yun Ma | Xuanzhe Liu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
DeepRec: On-device Deep Learning for Privacy-Preserving Sequential Recommendation in Mobile Commerce
Jialiang Han | Yun Ma | Qiaozhu Mei | Xuanzhe Liu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Roaming Through the Castle Tunnels: An Empirical Analysis of Inter-app Navigation of Android Apps
Yun Ma | Ziniu Hu | Diandian Gu | Li Zhou | Qiaozhu Mei | Gang Huang | Xuanzhe Liu
2020 Volume 14 Issue 3

2019

doi dblp
Moving Deep Learning into Web Browser: How Far Can We Go?
Yun Ma | Dongwei Xiang | Shuyu Zheng | Deyu Tian | Xuanzhe Liu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Aladdin: Automating Release of Deep-Link APIs on Android
Yun Ma | Ziniu Hu | Yunxin Liu | Tao Xie | Xuanzhe Liu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
AppHolmes: Detecting and Characterizing App Collusion among Third-Party Android Markets
Mengwei Xu | Yun Ma | Xuanzhe Liu | Felix Xiaozhu Lin | Yunxin Liu
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2015

doi dblp
Measurement and Analysis of Mobile Web Cache Performance
Yun Ma | Xuanzhe Liu | Shuhui Zhang | Ruirui Xiang | Yunxin Liu | Tao Xie
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015