Yunjiang Jiang


2021

doi dblp
DSGPT: Domain-Specific Generative Pre-Training of Transformers for Text Generation in E-commerce Title and Review Summarization
Xueying Zhang | Yunjiang Jiang | Yue Shang | Zhaomeng Cheng | Chi Zhang | Xiaochuan Fan | Yun Xiao | Bo Long
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Joint Learning of Deep Retrieval Model and Product Quantization based Embedding Index
Han Zhang | Hongwei Shen | Yiming Qiu | Yunjiang Jiang | Songlin Wang | Sulong Xu | Yun Xiao | Bo Long | Wen-Yun Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Dadong Miao | Yanan Wang | Guoyu Tang | Lin Liu | Sulong Xu | Bo Long | Yun Xiao | Lingfei Wu | Yunjiang Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Towards Personalized and Semantic Retrieval: An End-to-End Solution for E-commerce Search via Embedding Learning
Han Zhang | Songlin Wang | Kang Zhang | Zhiling Tang | Yunjiang Jiang | Yun Xiao | Weipeng Yan | Wenyun Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search
Rui Li | Yunjiang Jiang | Wenyun Yang | Guoyu Tang | Songlin Wang | Chaoyi Ma | Wei He | Xi Xiong | Yun Xiao | Yihong Eric Zhao
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019