Yutao Zhu


2018

doi dblp
An Attribute-aware Neural Attentive Model for Next Basket Recommendation
Ting Bai | Jian-Yun Nie | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Pan Du | Ji-Rong Wen
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2019

doi dblp
A Hybrid Framework of Emotion-Aware Seq2Seq Model for Emotional Conversation Generation
Xiaohe Li | Jiaqing Liu | Weihao Zheng | Xiangbo Wang | Yutao Zhu | Zhicheng Dou
NII Testbeds and Community for Information Access Research - 14th International Conference, NTCIR 2019, Tokyo, Japan, June 10-13, 2019, Revised Selected Papers

2020

doi dblp
S3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization
Kun Zhou | Hui Wang | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Deep cross-platform product matching in e-commerce
Juan Li | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Xiaochen Zuo | Ji-Rong Wen
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
ReBoost: a retrieval-boosted sequence-to-sequence model for neural response generation
Yutao Zhu | Zhicheng Dou | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
2020 Volume 23 Issue 1

2021

doi dblp
One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Hanxun Zhong | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Modeling Intent Graph for Search Result Diversification
Zhan Su | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Xubo Qin | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Hao Jiang | Zhicheng Dou
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot
Hongjin Qian | Xiaohe Li | Hanxun Zhong | Yu Guo | Yueyuan Ma | Yutao Zhu | Zhanliang Liu | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Content Selection Network for Document-Grounded Retrieval-Based Chatbots
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Zhicheng Dou
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research, ECIR 2021, Virtual Event, March 28 - April 1, 2021, Proceedings, Part I

doi dblp
Interaction-Based Document Matching for Implicit Search Result Diversification
Xubo Qin | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Ji-Rong Wen
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings