Zemin Liu


2023

doi dblp
Cooperative Explanations of Graph Neural Networks
Junfeng Fang | Xiang Wang | An Zhang | Zemin Liu | Xiangnan He | Tat-Seng Chua
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Modeling Price Elasticity for Occupancy Prediction in Hotel Dynamic Pricing
Fanwei Zhu | Wendong Xiao | Yao Yu | Ziyi Wang | Zulong Chen | Quan Lu | Zemin Liu | Minghui Wu | Shenghua Ni
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
On Size-Oriented Long-Tailed Graph Classification of Graph Neural Networks
Zemin Liu | Qiheng Mao | Chenghao Liu | Yuan Fang | Jianling Sun
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Meta-Inductive Node Classification across Graphs
Zhihao Wen | Yuan Fang | Zemin Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Towards Locality-Aware Meta-Learning of Tail Node Embeddings on Networks
Zemin Liu | Wentao Zhang | Yuan Fang | Xinming Zhang | Steven C. H. Hoi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2018

doi dblp
Subgraph-augmented Path Embedding for Semantic User Search on Heterogeneous Social Network
Zemin Liu | Vincent W. Zheng | Zhou Zhao | Hongxia Yang | Kevin Chen-Chuan Chang | Minghui Wu | Jing Ying
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018