Zeying Peng


2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Spam Task
Liang Zhu | Bolong Zhu | Jianguo Wang | Xu Chen | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Diversity Task
Yuanhai Xue | Zeying Peng | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2010 Ad-hoc Task
Xu Chen | Zeying Peng | Jianguo Wang | Xiaoming Yu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2010
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Zeying Peng | Xueqi Cheng | Lihao Xiao | Shuaishuai Nie
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010

2009

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2009 Ad-hoc Task
Feng Guan | Xiaoming Yu | Zeying Peng | Hongbo Xu | Yue Liu | Linhai Song | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
ICTNET at Web Track 2009 Diversity Track
Wenjing Bi | Xiaoming Yu | Yue Liu | Feng Guan | Zeying Peng | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
ICTNET at Blog Track TREC 2009
Xueke Xu | Yue Liu | Hongbo Xu | Xiaoming Yu | Linhai Song | Feng Guan | Zeying Peng | Xueqi Cheng
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009