Zhao Li


2023

doi dblp
Domain Adaptation for Anomaly Detection on Heterogeneous Graphs in E-Commerce
Li Zheng | Zhao Li | Jun Gao | Zhenpeng Li | Jia Wu | Chuan Zhou
Advances in Information Retrieval - 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2-6, 2023, Proceedings, Part II

2022

doi dblp
Cyclic label propagation for graph semi-supervised learning
Zhao Li | Yixin Liu | Zhen Zhang | Shirui Pan | Jianliang Gao | Jiajun Bu
2022 Volume 25 Issue 2

doi dblp
eFraudCom: An E-commerce Fraud Detection System via Competitive Graph Neural Networks
Ge Zhang | Zhao Li | Jiaming Huang | Jia Wu | Chuan Zhou | Jian Yang | Jianliang Gao
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Community Trend Prediction on Heterogeneous Graph in E-commerce
Jiahao Yuan | Zhao Li | Pengcheng Zou | Xuan Gao | Jinwei Pan | Wendi Ji | Xiaoling Wang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Dual-Augment Graph Neural Network for Fraud Detection
Qiutong Li | Yanshen He | Cong Xu | Feng Wu | Jianliang Gao | Zhao Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
TARA-Net: A Fusion Network for Detecting Takeaway Rider Accidents
Yifan He | Zhao Li | Lei Fu | Anhui Wang | Peng Zhang | Shuigeng Zhou | Ji Zhang | Ting Yu
2021 Volume 12 Issue 6

doi dblp
GraphPAS: Parallel Architecture Search for Graph Neural Networks
Jiamin Chen | Jianliang Gao | Yibo Chen | Moctard Babatounde Oloulade | Tengfei Lyu | Zhao Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
From Community Search to Community Understanding: A Multimodal Community Query Engine
Zhao Li | Pengcheng Zou | Xia Chen | Shichang Hu | Peng Zhang | Yumou Zhang | Bingsheng He | Yuchen Li | Xing Tang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Fulfillment-Time-Aware Personalized Ranking for On-Demand Food Recommendation
Haishuai Wang | Zhao Li | Xuanwu Liu | Donghui Ding | Zehong Hu | Peng Zhang | Chuan Zhou | Jiajun Bu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Improving Irregularly Sampled Time Series Learning with Time-Aware Dual-Attention Memory-Augmented Networks
Zhen Wang | Yang Zhang | Ai Jiang | Ji Zhang | Zhao Li | Jun Gao | Ke Li | Chenhao Lu | Zujie Ren
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
What Happens Behind the Scene? Towards Fraud Community Detection in E-Commerce from Online to Offline
Zhao Li | Pengrui Hui | Peng Zhang | Jiaming Huang | Biao Wang | Ling Tian | Ji Zhang | Jianliang Gao | Xing Tang
Companion of The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
ATJ-Net: Auto-Table-Join Network for Automatic Learning on Relational Databases
Jinze Bai | Jialin Wang | Zhao Li | Donghui Ding | Ji Zhang | Jun Gao
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
MGNN: A Multimodal Graph Neural Network for Predicting the Survival of Cancer Patients
Jianliang Gao | Tengfei Lyu | Fan Xiong | Jianxin Wang | Weimao Ke | Zhao Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Multi-Channel Sellers Traffic Allocation in Large-scale E-commerce Promotion
Shen Xin | Yizhou Ye | Martin Ester | Cheng Long | Jie Zhang | Zhao Li | Kaiying Yuan | Yanghua Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Category-aware Graph Neural Networks for Improving E-commerce Review Helpfulness Prediction
Xiaoru Qu | Zhao Li | Jialin Wang | Zhipeng Zhang | Pengcheng Zou | Junxiao Jiang | Jiaming Huang | Rong Xiao | Ji Zhang | Jun Gao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Time-aware Graph Relational Attention Network for Stock Recommendation
Xiaoting Ying | Cong Xu | Jianliang Gao | Jianxin Wang | Zhao Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Learning Temporal Interaction Graph Embedding via Coupled Memory Networks
Zhen Zhang | Jiajun Bu | Martin Ester | Jianfeng Zhang | Chengwei Yao | Zhao Li | Can Wang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Multi-task based Sales Predictions for Online Promotions
Shen Xin | Martin Ester | Jiajun Bu | Chengwei Yao | Zhao Li | Xun Zhou | Yizhou Ye | Can Wang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
QPIN: A Quantum-inspired Preference Interactive Network for E-commerce Recommendation
Panpan Wang | Zhao Li | Yazhou Zhang | Yuexian Hou | Liangzhu Ge
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
TiSSA: A Time Slice Self-Attention Approach for Modeling Sequential User Behaviors
Chenyi Lei | Shouling Ji | Zhao Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Securing the Deep Fraud Detector in Large-Scale E-Commerce Platform via Adversarial Machine Learning Approach
Qingyu Guo | Zhao Li | Bo An | Pengrui Hui | Jiaming Huang | Long Zhang | Mengchen Zhao
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Personalized Bundle List Recommendation
Jinze Bai | Chang Zhou | Junshuai Song | Xiaoru Qu | Weiting An | Zhao Li | Jun Gao
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Deep Graph Embedding for Ranking Optimization in E-commerce
Chen Chu | Zhao Li | Beibei Xin | Fengchao Peng | Chuanren Liu | Remo Rohs | Qiong Luo | Jingren Zhou
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Detecting Crowdturfing "Add to Favorites" Activities in Online Shopping
Ning Su | Yiqun Liu | Zhao Li | Yuli Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2015

doi dblp
Modeling Infinite Topics on Social Behavior Data with Spatio-temporal Dependence
Peng Wang | Peng Zhang | Chuan Zhou | Zhao Li | Guo Li
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Fraud Transaction Recognition: A Money Flow Network Approach
Renxin Mao | Zhao Li | Jinhua Fu
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015