Zhaohui Wu


2022

doi dblp
Jointly Optimizing Expressional and Residual Models for 3D Facial Expression Removal
Qian Zheng | Yueming Wang | Zhenfang Hu | Xiaobo Zhang | Zhaohui Wu | Gang Pan
2022 Volume 13 Issue 6

2020

doi dblp
Forecasting Price Trend of Bulk Commodities Leveraging Cross-domain Open Data Fusion
Binbin Zhou | Sha Zhao | Longbiao Chen | Shijian Li | Zhaohui Wu | Gang Pan
2020 Volume 11 Issue 1

2015

doi dblp
Trust-aware media recommendation in heterogeneous social networks
Jian Wu | Liang Chen | Qi Yu | Panpan Han | Zhaohui Wu
2015 Volume 18 Issue 1

doi dblp
City-Scale Social Event Detection and Evaluation with Taxi Traces
Wangsheng Zhang | Guande Qi | Gang Pan | Hua Lu | Shijian Li | Zhaohui Wu
2015 Volume 6 Issue 3

2012

doi dblp
Graph-based workflow recommendation: on improving business process modeling
Bin Cao | Jianwei Yin | ShuiGuang Deng | Dongjing Wang | Zhaohui Wu
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2009

doi dblp
sMash: semantic-based mashup navigation for data API network
Bin Lu | Zhaohui Wu | Yuan Ni | Guo Tong Xie | Chunying Zhou | Huajun Chen
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2008

doi dblp
An efficient two-phase service discovery mechanism
ShuiGuang Deng | Zhaohui Wu | Jian Wu | Ying Li
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

doi dblp
Information retrieval and knowledge discovery on the semantic web of traditional chinese medicine
Zhaohui Wu | Tong Yu | Huajun Chen | Xiaohong Jiang | Yi Feng | Yuxin Mao | Heng Wang | Jingming Tang | Chunying Zhou
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

2005

doi dblp
Multi-label Text Categorization Using K-Nearest Neighbor Approach with M-Similarity
Yi Feng | Zhaohui Wu | Zhongmei Zhou
String Processing and Information Retrieval, 12th International Conference, SPIRE 2005, Buenos Aires, Argentina, November 2-4, 2005, Proceedings