Zhen Wang


2022

doi dblp
Introducing Problem Schema with Hierarchical Exercise Graph for Knowledge Tracing
Hanshuang Tong | Zhen Wang | Yun Zhou | Shiwei Tong | Wenyuan Han | Qi Liu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
MGMAE: Molecular Representation Learning by Reconstructing Heterogeneous Graphs with A High Mask Ratio
Jinjia Feng | Zhen Wang | Yaliang Li | Bolin Ding | Zhewei Wei | Hongteng Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Explainable Neural Rule Learning
Shaoyun Shi | Yuexiang Xie | Zhen Wang | Bolin Ding | Yaliang Li | Min Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
KoMen: Domain Knowledge Guided Interaction Recommendation for Emerging Scenarios
Yiqing Xie | Zhen Wang | Carl Yang | Yaliang Li | Bolin Ding | Hongbo Deng | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Modeling Context Pair Interaction for Pairwise Tasks on Graphs
Zhen Wang | Bo Zong | Huan Sun
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
AutoML: From Methodology to Application
Yaliang Li | Zhen Wang | Yuexiang Xie | Bolin Ding | Kai Zeng | Ce Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Flexible O&M for Telecom Networks at Huawei: A Language Model-based Approach
Shuang Wu | Zhen Qin | Zhen Wang | Siwei Rao | Qiang Ye | Xingyue Quan | Guangjian Tian
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Improving Irregularly Sampled Time Series Learning with Time-Aware Dual-Attention Memory-Augmented Networks
Zhen Wang | Yang Zhang | Ai Jiang | Ji Zhang | Zhao Li | Jun Gao | Ke Li | Chenhao Lu | Zujie Ren
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
WG4Rec: Modeling Textual Content with Word Graph for News Recommendation
Shaoyun Shi | Weizhi Ma | Zhen Wang | Min Zhang | Kun Fang | Jingfang Xu | Yiqun Liu | Shaoping Ma
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
AliISA: Creating an Interactive Search Experience in E-commerce Platforms
Fei Xiao | Zhen Wang | Haikuan Huang | Jun Huang | Xi Chen | Hongbo Deng | Minghui Qiu | Xiaoli Gong
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2016

pdf dblp
Literature based Clinical Decision Support: Searching Articles According to Medical Needs
Baoli Li | Jikang Xiao | Shigen Jiang | Zhen Wang | Haoqi Ding | Yaojun Niu
Proceedings of The Twenty-Fifth Text REtrieval Conference, TREC 2016, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2016