Zheng Liu


2022

doi dblp
MINDSim: User Simulator for News Recommenders
Xufang Luo | Zheng Liu | Shitao Xiao | Xing Xie | Dongsheng Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Ada-Ranker: A Data Distribution Adaptive Ranking Paradigm for Sequential Recommendation
Xinyan Fan | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Zheng Liu | Chaozhuo Li | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Defu Lian | Yeyun Gong | Qi Chen | Fan Yang | Hao Sun | Yingxia Shao | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Forest-based Deep Recommender
Chao Feng | Defu Lian | Zheng Liu | Xing Xie | Le Wu | Enhong Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
WANDS: Dataset for Product Search Relevance Assessment
Yan Chen | Shujian Liu | Zheng Liu | Weiyi Sun | Linas Baltrunas | Benjamin Schroeder
Advances in Information Retrieval - 44th European Conference on IR Research, ECIR 2022, Stavanger, Norway, April 10-14, 2022, Proceedings, Part I

2021

doi dblp
Medical Triage Chatbot Diagnosis Improvement via Multi-relational Hyperbolic Graph Neural Network
Zheng Liu | Xiaohan Li | Zeyu You | Tao Yang | Wei Fan | Philip S. Yu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Lighter and Better: Low-Rank Decomposed Self-Attention Networks for Next-Item Recommendation
Xinyan Fan | Zheng Liu | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Xing Xie | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Chaozhuo Li | Bochen Pang | Yuming Liu | Hao Sun | Zheng Liu | Xing Xie | Tianqi Yang | Yanling Cui | Liangjie Zhang | Qi Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
LightRec: A Memory and Search-Efficient Recommender System
Defu Lian | Haoyu Wang | Zheng Liu | Jianxun Lian | Enhong Chen | Xing Xie
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Octopus: Comprehensive and Elastic User Representation for the Generation of Recommendation Candidates
Zheng Liu | Jianxun Lian | Junhan Yang | Defu Lian | Xing Xie
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Leveraging Demonstrations for Reinforcement Recommendation Reasoning over Knowledge Graphs
Kangzhi Zhao | Xiting Wang | Yuren Zhang | Li Zhao | Zheng Liu | Chunxiao Xing | Xing Xie
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020