Zhengyi Ma


2022

doi dblp
Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval
Yu Guo | Zhengyi Ma | Jiaxin Mao | Hongjin Qian | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Zhicheng Dou
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Socialformer: Social Network Inspired Long Document Modeling for Document Ranking
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Huaying Yuan | Zhengyi Ma
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Hanxun Zhong | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Contrastive Learning of User Behavior Sequence for Context-Aware Document Ranking
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Zhicheng Dou | Zhengyi Ma | Xinyu Zhang | Pan Du | Xiaochen Zuo | Hao Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Wei Xu | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
PSTIE: Time Information Enhanced Personalized Search
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Guanyue Bian | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

pdf dblp
RUCIR at the NTCIR-13 STC-2 Task
Yutao Zhu | Zhicheng Dou | Xiangbo Wang | Xiaochen Zuo | Shuqi Lu | Zhengyi Ma | Xinyu Zhang
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017