Zhenhua Dong


2023

doi dblp
Separating Examination and Trust Bias from Click Predictions for Unbiased Relevance Ranking
Haiyuan Zhao | Jun Xu | Xiao Zhang | Guohao Cai | Zhenhua Dong | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
ReLoop: A Self-Correction Continual Learning Loop for Recommender Systems
Guohao Cai | Jieming Zhu | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xiuqiang He | Ruiming Tang | Rui Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction
Weijie Yu | Zhongxiang Sun | Jun Xu | Zhenhua Dong | Xu Chen | Hongteng Xu | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
LCD: Adaptive Label Correction for Denoising Music Recommendation
Quanyu Dai | Yalei Lv | Jieming Zhu | Junjie Ye | Zhenhua Dong | Rui Zhang | Shu-Tao Xia | Ruiming Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
IntTower: The Next Generation of Two-Tower Model for Pre-Ranking System
Xiangyang Li | Bo Chen | Huifeng Guo | Jingjie Li | Chenxu Zhu | Xiang Long | Sujian Li | Yichao Wang | Wei Guo | Longxia Mao | Jinxing Liu | Zhenhua Dong | Ruiming Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation
Chen Xu | Jun Xu | Xu Chen | Zhenhua Dong | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Top-N Recommendation with Counterfactual User Preference Simulation
Mengyue Yang | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xu Chen | Xiuqiang He | Jun Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
SimpleX: A Simple and Strong Baseline for Collaborative Filtering
Kelong Mao | Jieming Zhu | Jinpeng Wang | Quanyu Dai | Zhenhua Dong | Xi Xiao | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Influence Function for Unbiased Recommendation
Jiangxing Yu | Hong Zhu | Chih-Yao Chang | Xinhua Feng | Bo-Wen Yuan | Xiuqiang He | Zhenhua Dong
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A General Knowledge Distillation Framework for Counterfactual Recommendation via Uniform Data
Dugang Liu | Pengxiang Cheng | Zhenhua Dong | Xiuqiang He | Weike Pan | Zhong Ming
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
MetaSelector: Meta-Learning for Recommendation with User-Level Adaptive Model Selection
Mi Luo | Fei Chen | Pengxiang Cheng | Zhenhua Dong | Xiuqiang He | Jiashi Feng | Zhenguo Li
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Improving Ad Click Prediction by Considering Non-displayed Events
Bo-Wen Yuan | Jui-Yang Hsia | Meng-Yuan Yang | Hong Zhu | Chih-Yao Chang | Zhenhua Dong | Chih-Jen Lin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019