Zhicheng Dou


2023

doi dblp
Heterogeneous Graph-based Context-aware Document Ranking
Shuting Wang | Zhicheng Dou | Yutao Zhu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Cognition-aware Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Qingyu Bing | Qiannan Zhu | Zhicheng Dou
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Topic-Enhanced Personalized Retrieval-Based Chatbot
Hongjin Qian | Zhicheng Dou
Advances in Information Retrieval - 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2-6, 2023, Proceedings, Part II

2022

doi dblp
Report on the 16th Round of NII Testbeds and Community for Information Access Research (NTCIR-16)
Takehiro Yamamoto | Zhicheng Dou | Noriko Kando | Charles L. A. Clarke | Makoto P. Kato | Yiqun Liu
2022 Volume 56 Issue 2

doi dblp
Clarifying Ambiguous Keywords with Personal Word Embeddings for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Leveraging Narrative to Generate Movie Script
Yutao Zhu | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Pan Du | Zhicheng Dou | Jin Zhou
2022 Volume 40 Issue 4

doi dblp
Improving Session Search by Modeling Multi-Granularity Historical Query Change
Xiaochen Zuo | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Leveraging Multi-view Inter-passage Interactions for Neural Document Ranking
Chengzhen Fu | Enrui Hu | Letian Feng | Zhicheng Dou | Yantao Jia | Lei Chen | Fan Yu | Zhao Cao
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Improving Personalized Search with Dual-Feedback Network
Chenlong Deng | Yujia Zhou | Zhicheng Dou
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval
Yu Guo | Zhengyi Ma | Jiaxin Mao | Hongjin Qian | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Zhicheng Dou
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Generating Clarifying Questions with Web Search Results
Ziliang Zhao | Zhicheng Dou | Jiaxin Mao | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Curriculum Contrastive Context Denoising for Few-shot Conversational Dense Retrieval
Kelong Mao | Zhicheng Dou | Hongjin Qian
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
From Easy to Hard: A Dual Curriculum Learning Framework for Context-Aware Document Ranking
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Yixuan Su | Haonan Chen | Xinyu Zhang | Zhicheng Dou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Enhancing User Behavior Sequence Modeling by Generative Tasks for Session Search
Haonan Chen | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Zhao Cao | Xiaohua Cheng | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Category-aware Multi-interest Model for Personalized Product Search
Jiongnan Liu | Zhicheng Dou | Qiannan Zhu | Ji-Rong Wen
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Socialformer: Social Network Inspired Long Document Modeling for Document Ranking
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Huaying Yuan | Zhengyi Ma
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
A Gain-Tuning Dynamic Negative Sampler for Recommendation
Qiannan Zhu | Haobo Zhang | Qing He | Zhicheng Dou
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
RLPS: A Reinforcement Learning-Based Framework for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Jun Xu | Ji-Rong Wen
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot
Hongjin Qian | Xiaohe Li | Hanxun Zhong | Yu Guo | Yueyuan Ma | Yutao Zhu | Zhanliang Liu | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Hao Jiang | Zhicheng Dou
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Modeling Intent Graph for Search Result Diversification
Zhan Su | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Xubo Qin | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Hanxun Zhong | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Answer Complex Questions: Path Ranker Is All You Need
Xinyu Zhang | Ke Zhan | Enrui Hu | Chengzhen Fu | Lan Luo | Hao Jiang | Yantao Jia | Fan Yu | Zhicheng Dou | Zhao Cao | Lei Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Group based Personalized Search by Integrating Search Behaviour and Friend Network
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Bingzheng Wei | Ruobing Xie | Ji-Rong Wen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Contrastive Learning of User Behavior Sequence for Context-Aware Document Ranking
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Zhicheng Dou | Zhengyi Ma | Xinyu Zhang | Pan Du | Xiaochen Zuo | Hao Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
PSSL: Self-supervised Learning for Personalized Search with Contrastive Sampling
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
USER: A Unified Information Search and Recommendation Model based on Integrated Behavior Sequence
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ruobing Xie | Yanxiong Lu | Zhiping Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning Implicit User Profile for Personalized Retrieval-Based Chatbot
Hongjin Qian | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Yueyuan Ma | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Wei Xu | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
FedPS: A Privacy Protection Enhanced Personalized Search Framework
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Content Selection Network for Document-Grounded Retrieval-Based Chatbots
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Zhicheng Dou
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research, ECIR 2021, Virtual Event, March 28 - April 1, 2021, Proceedings, Part I

doi dblp
Interaction-Based Document Matching for Implicit Search Result Diversification
Xubo Qin | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Ji-Rong Wen
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

2020

doi dblp
Low-cost, bottom-up measures for evaluating search result diversification
Zhicheng Dou | Xue Yang | Diya Li | Ji-Rong Wen | Tetsuya Sakai
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
ReBoost: a retrieval-boosted sequence-to-sequence model for neural response generation
Yutao Zhu | Zhicheng Dou | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
Deep cross-platform product matching in e-commerce
Juan Li | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Xiaochen Zuo | Ji-Rong Wen
2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
Enhancing Re-finding Behavior with External Memories for Personalized Search
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Employing Personal Word Embeddings for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Encoding History with Context-aware Representation Learning for Personalized Search
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Knowledge Enhanced Personalized Search
Shuqi Lu | Zhicheng Dou | Chenyan Xiong | Xiaojie Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
DVGAN: A Minimax Game for Search Result Diversification Combining Explicit and Implicit Features
Jiongnan Liu | Zhicheng Dou | Xiaojie Wang | Shuqi Lu | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Diversifying Search Results using Self-Attention Network
Xubo Qin | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
PSTIE: Time Information Enhanced Personalized Search
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Guanyue Bian | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
RLPer: A Reinforcement Learning Model for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Jun Xu | Ji-Rong Wen
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

2019

pdf dblp
RUCIR at TREC 2019: Conversational Assistance Track
Xiaochen Zuo | Xue Yang | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Twenty-Eighth Text REtrieval Conference, TREC 2019, Gaithersburg, Maryland, USA, November 13-15, 2019

doi dblp
A Hybrid Framework of Emotion-Aware Seq2Seq Model for Emotional Conversation Generation
Xiaohe Li | Jiaqing Liu | Weihao Zheng | Xiangbo Wang | Yutao Zhu | Zhicheng Dou
NII Testbeds and Community for Information Access Research - 14th International Conference, NTCIR 2019, Tokyo, Japan, June 10-13, 2019, Revised Selected Papers

doi dblp
PSGAN: A Minimax Game for Personalized Search with Limited and Noisy Click Data
Shuqi Lu | Zhicheng Dou | Jun Xu | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Document-Level Named Entity Recognition by Incorporating Global and Neighbor Features
Anwen Hu | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen
Information Retrieval - 25th China Conference, CCIR 2019, Fuzhou, China, September 20-22, 2019, Proceedings

2018

doi dblp
Personalizing Search Results Using Hierarchical RNN with Query-aware Attention
Songwei Ge | Zhicheng Dou | Zhengbao Jiang | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

pdf dblp
RUCIR at the NTCIR-13 STC-2 Task
Yutao Zhu | Zhicheng Dou | Xiangbo Wang | Xiaochen Zuo | Shuqi Lu | Zhengyi Ma | Xinyu Zhang
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

pdf dblp
RUCIR at NTCIR-13 WWW Task
Ming Yue | Zhicheng Dou
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

pdf dblp
Overview of the NTCIR-13 We Want Web Task
Cheng Luo | Tetsuya Sakai | Yiqun Liu | Zhicheng Dou | Chenyan Xiong | Jingfang Xu
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

doi dblp
Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings

doi dblp
Learning to Diversify Search Results via Subtopic Attention
Zhengbao Jiang | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Wayne Xin Zhao | Jian-Yun Nie | Ming Yue
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2016

doi dblp
Following the dynamic block on the Web
Sha Hu | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Shuo Shang
2016 Volume 19 Issue 6

pdf dblp
RUCIR at NTCIR-12 IMINE-2 Task
Ming Yue | Zhicheng Dou | Sha Hu | Jinxiu Li | Xiaojie Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

pdf dblp
Overview of the NTCIR-12 IMine-2 Task
Takehiro Yamamoto | Yiqun Liu | Min Zhang | Zhicheng Dou | Ke Zhou | Ilya Markov | Makoto P. Kato | Hiroaki Ohshima | Sumio Fujita
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

doi dblp
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

doi dblp
Evaluating Search Result Diversity using Intent Hierarchies
Xiaojie Wang | Zhicheng Dou | Tetsuya Sakai | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2015

doi dblp
Search Result Diversification Based on Hierarchical Intents
Sha Hu | Zhicheng Dou | Xiaojie Wang | Tetsuya Sakai | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

pdf dblp
Overview of the NTCIR-11 IMine Task
Yiqun Liu | Ruihua Song | Min Zhang | Zhicheng Dou | Takehiro Yamamoto | Makoto P. Kato | Hiroaki Ohshima | Ke Zhou
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014

doi dblp
Personalizing Web Search Results Based on Subspace Projection
Jingfei Li | Dawei Song | Peng Zhang | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou
Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings

doi dblp
Revisiting the Evaluation of Diversified Search Evaluation Metrics with User Preferences
Fei Chen | Yiqun Liu | Zhicheng Dou | Keyang Xu | Yujie Cao | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings

2013

doi dblp
Mining subtopics from text fragments for a web query
Qinglei Wang | Ya-nan Qian | Ruihua Song | Zhicheng Dou | Fan Zhang | Tetsuya Sakai | Qinghua Zheng
2013 Volume 16 Issue 4

pdf dblp
Overview of the NTCIR-10 INTENT-2 Task
Tetsuya Sakai | Zhicheng Dou | Takehiro Yamamoto | Yiqun Liu | Min Zhang | Ruihua Song
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

pdf dblp
Microsoft Research Asia at the NTCIR-10 Intent Task
Kosetsu Tsukuda | Zhicheng Dou | Tetsuya Sakai
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

pdf dblp
MSRA at NTCIR-10 1CLICK-2
Kazuya Narita | Tetsuya Sakai | Zhicheng Dou | Young-In Song
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

doi dblp
Estimating Intent Types for Search Result Diversification
Kosetsu Tsukuda | Tetsuya Sakai | Zhicheng Dou | Katsumi Tanaka
Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings

doi dblp
The impact of intent selection on diversified search evaluation
Tetsuya Sakai | Zhicheng Dou | Charles L. A. Clarke
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Summary of the NTCIR-10 INTENT-2 task: subtopic mining and search result diversification
Tetsuya Sakai | Zhicheng Dou | Takehiro Yamamoto | Yiqun Liu | Min Zhang | Makoto P. Kato | Ruihua Song | Mayu Iwata
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Summaries, ranked retrieval and sessions: a unified framework for information access evaluation
Tetsuya Sakai | Zhicheng Dou
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

2012

doi dblp
The Reusability of a Diversified Search Test Collection
Tetsuya Sakai | Zhicheng Dou | Ruihua Song | Noriko Kando
Information Retrieval Technology, 8th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2012, Tianjin, China, December 17-19, 2012. Proceedings

2011

pdf dblp
Microsoft Research Asia at the NTCIR-9 Intent Task
Jialong Han | Qinglei Wang | Naoki Orii | Zhicheng Dou | Tetsuya Sakai | Ruihua Song
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011

doi dblp
Multi-dimensional search result diversification
Zhicheng Dou | Sha Hu | Kun Chen | Ruihua Song | Ji-Rong Wen
Proceedings of the Forth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2011, Hong Kong, China, February 9-12, 2011

doi dblp
Finding dimensions for queries
Zhicheng Dou | Sha Hu | Yulong Luo | Ruihua Song | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2010

pdf dblp
Simple Evaluation Metrics for Diversified Search Results
Tetsuya Sakai | Nick Craswell | Ruihua Song | Stephen Robertson | Zhicheng Dou | Chin-Yew Lin
Proceedings of the 3rd International Workshop on Evaluating Information Access, EVIA 2010, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15, 2010

2009

pdf dblp
Microsoft Research Asia at the Web Track of TREC 2009
Zhicheng Dou | Kun Chen | Ruihua Song | Yunxiao Ma | Shuming Shi | Ji-Rong Wen
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

doi dblp
Using anchor texts with their hyperlink structure for web search
Zhicheng Dou | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

2008

doi dblp
Are click-through data adequate for learning web search rankings?
Zhicheng Dou | Ruihua Song | Xiaojie Yuan | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

2007

doi dblp
A large-scale evaluation and analysis of personalized search strategies
Zhicheng Dou | Ruihua Song | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

Search
Co-authors
Venues