Zhihong Shen


2022

doi dblp
Metadata-Induced Contrastive Learning for Zero-Shot Multi-Label Text Classification
Yu Zhang | Zhihong Shen | Chieh-Han Wu | Boya Xie | Junheng Hao | Ye-Yi Wang | Kuansan Wang | Jiawei Han
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
MATCH: Metadata-Aware Text Classification in A Large Hierarchy
Yu Zhang | Zhihong Shen | Yuxiao Dong | Kuansan Wang | Jiawei Han
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
TaxoExpan: Self-supervised Taxonomy Expansion with Position-Enhanced Graph Neural Network
Jiaming Shen | Zhihong Shen | Chenyan Xiong | Chi Wang | Kuansan Wang | Jiawei Han
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
A Scalable Hybrid Research Paper Recommender System for Microsoft Academic
Anshul Kanakia | Zhihong Shen | Darrin Eide | Kuansan Wang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2016

doi dblp
User Fatigue in Online News Recommendation
Hao Ma | Xueqing Liu | Zhihong Shen
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

2015

doi dblp
An Overview of Microsoft Academic Service (MAS) and Applications
Arnab Sinha | Zhihong Shen | Yang Song | Hao Ma | Darrin Eide | Bo-June Paul Hsu | Kuansan Wang
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume