Zhiqiang Zhang


2021

doi dblp
Automated Creative Optimization for E-Commerce Advertising
Jin Chen | Ju Xu | Gangwei Jiang | Tiezheng Ge | Zhiqiang Zhang | Defu Lian | Kai Zheng
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
A Hybrid Bandit Model with Visual Priors for Creative Ranking in Display Advertising
Shiyao Wang | Qi Liu | Tiezheng Ge | Defu Lian | Zhiqiang Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Conditional Graph Attention Networks for Distilling and Refining Knowledge Graphs in Recommendation
Ke Tu | Peng Cui | Daixin Wang | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Yuan Qi | Wenwu Zhu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning Representations of Inactive Users: A Cross Domain Approach with Graph Neural Networks
Ziqi Liu | Yue Shen | Xiaocheng Cheng | Qiang Li | Jianping Wei | Zhiqiang Zhang | Dong Wang | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Low-dimensional Alignment for Cross-Domain Recommendation
Tianxin Wang | Fuzhen Zhuang | Zhiqiang Zhang | Daixin Wang | Jun Zhou | Qing He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021