Zhiwei Liu


2023

doi dblp
Ranking-based Group Identification via Factorized Attention on Social Tripartite Graph
Mingdai Yang | Zhiwei Liu | Liangwei Yang | Xiaolong Liu | Chen Wang | Hao Peng | Philip S. Yu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Federated Social Recommendation with Graph Neural Network
Zhiwei Liu | Liangwei Yang | Ziwei Fan | Hao Peng | Philip S. Yu
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
Deep Presentation Bias Integrated Framework for CTR Prediction
Jianqiang Huang | Xingyuan Tang | Zhe Wang | Shaolin Jia | Yin Bai | Zhiwei Liu | Jia Cheng | Jun Lei | Yan Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
ContrastVAE: Contrastive Variational AutoEncoder for Sequential Recommendation
Yu Wang | Hengrui Zhang | Zhiwei Liu | Liangwei Yang | Philip S. Yu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Explanation Guided Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Lei Wang | Ee-Peng Lim | Zhiwei Liu | Tianxiang Zhao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Cross-Network Social User Embedding with Hybrid Differential Privacy Guarantees
Jiaqian Ren | Lei Jiang | Hao Peng | Lingjuan Lyu | Zhiwei Liu | Chaochao Chen | Jia Wu | Xu Bai | Philip S. Yu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Large-scale Personalized Video Game Recommendation via Social-aware Contextualized Graph Neural Network
Liangwei Yang | Zhiwei Liu | Yu Wang | Chen Wang | Ziwei Fan | Philip S. Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Intent Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Yongjun Chen | Zhiwei Liu | Jia Li | Julian J. McAuley | Caiming Xiong
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Sequential Recommendation via Stochastic Self-Attention
Ziwei Fan | Zhiwei Liu | Yu Wang | Alice Wang | Zahra Nazari | Lei Zheng | Hao Peng | Philip S. Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
ConsisRec: Enhancing GNN for Social Recommendation via Consistent Neighbor Aggregation
Liangwei Yang | Zhiwei Liu | Yingtong Dou | Jing Ma | Philip S. Yu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Augmenting Sequential Recommendation with Pseudo-Prior Items via Reversely Pre-training Transformer
Zhiwei Liu | Ziwei Fan | Yu Wang | Philip S. Yu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
DSKReG: Differentiable Sampling on Knowledge Graph for Recommendation with Relational GNN
Yu Wang | Zhiwei Liu | Ziwei Fan | Lichao Sun | Philip S. Yu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Modeling Sequences as Distributions with Uncertainty for Sequential Recommendation
Ziwei Fan | Zhiwei Liu | Shen Wang | Lei Zheng | Philip S. Yu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Continuous-Time Sequential Recommendation with Temporal Graph Collaborative Transformer
Ziwei Fan | Zhiwei Liu | Jiawei Zhang | Yun Xiong | Lei Zheng | Philip S. Yu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Alleviating the Inconsistency Problem of Applying Graph Neural Network to Fraud Detection
Zhiwei Liu | Yingtong Dou | Philip S. Yu | Yutong Deng | Hao Peng
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Enhancing Graph Neural Network-based Fraud Detectors against Camouflaged Fraudsters
Yingtong Dou | Zhiwei Liu | Li Sun | Yutong Deng | Hao Peng | Philip S. Yu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Embedding and predicting the event at early stage
Zhiwei Liu | Yang Yang | Zi Huang | Fumin Shen | Dongxiang Zhang | Heng Tao Shen
2019 Volume 22 Issue 3

2017

doi dblp
Event Early Embedding: Predicting Event Volume Dynamics at Early Stage
Zhiwei Liu | Yang Yang | Zi Huang | Fumin Shen | Dongxiang Zhang | Heng Tao Shen
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017