Zhiyong Feng


2014

doi dblp
Answering provenance-aware regular path queries on RDF graphs using an automata-based algorithm
Xin Wang | Jun Ling | Junhu Wang | Kewen Wang | Zhiyong Feng
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2015

doi dblp
Ajax API Self-adaptive Framework for End-to-end User
Xiang Li | Zhiyong Feng | Keman Huang | Shizhan Chen
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

2017

doi dblp
PRSP: A Plugin-based Framework for RDF Stream Processing
Qiong Li | Xiaowang Zhang | Zhiyong Feng
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Intelligent RDD Management for High Performance In-Memory Computing in Spark
Mingyue Zhang | Renhai Chen | Xiaowang Zhang | Zhiyong Feng | Guozheng Rao | Xin Wang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2018

doi dblp
PDSM: Pregel-Based Distributed Subgraph Matching on Large Scale RDF Graphs
Qiang Xu | Xin Wang | Yueqi Xin | Zhiyong Feng | Renhai Chen
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

doi dblp
P3RPQ: Pregel-Based Parallel Provenance-Aware Regular Path Query Processing on Large RDF Graphs
Yueqi Xin | Bingyi Zhang | Xin Wang | Qiang Xu | Zhiyong Feng
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

doi dblp
MapSQ: A Plugin-based MapReduce Framework for SPARQL Queries on GPU
Jiaming Song | Xiaowang Zhang | Peng Peng | Zhiyong Feng | Lei Zou
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2020

doi dblp
Optimizing Ontology Materialization with Equivalent Role and Inverse Role Rewriting
Xiaoyu Qin | Xiaowang Zhang | Zhiyong Feng
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020