Zhongyuan Wang


2020

doi dblp
Query-aware Tip Generation for Vertical Search
Yang Yang | Junmei Hao | Canjia Li | Zili Wang | Jingang Wang | Fuzheng Zhang | Rao Fu | Peixu Hou | Gong Zhang | Zhongyuan Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System
Kun Zhou | Wayne Xin Zhao | Hui Wang | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
TABLE: A Task-Adaptive BERT-based ListwisE Ranking Model for Document Retrieval
Xingwu Sun | Hongyin Tang | Fuzheng Zhang | Yanling Cui | Beihong Jin | Zhongyuan Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
S3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization
Kun Zhou | Hui Wang | Wayne Xin Zhao | Yutao Zhu | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Multi-modal Knowledge Graphs for Recommender Systems
Rui Sun | Xuezhi Cao | Yan Zhao | Junchen Wan | Kun Zhou | Fuzheng Zhang | Zhongyuan Wang | Kai Zheng
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
Design and in-situ evaluation of a mixed-initiative approach to information organization
Mona Haraty | Zhongyuan Wang | Helen J. Wang | Shamsi T. Iqbal | Jaime Teevan
2017 Volume 68 Issue 9

2015

doi dblp
Using Encyclopedic Knowledge to Understand Queries
Kejun Zhao | Xiaofeng Meng | Hehan Li | Zhongyuan Wang
Proceedings of the First International Workshop on Novel Web Search Interfaces and Systems, NWSearch 2015, Melbourne, Australia, October 23, 2015

doi dblp
An Inference Approach to Basic Level of Categorization
Zhongyuan Wang | Haixun Wang | Ji-Rong Wen | Yanghua Xiao
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

doi dblp
Contextual Text Understanding in Distributional Semantic Space
Jianpeng Cheng | Zhongyuan Wang | Ji-Rong Wen | Jun Yan | Zheng Chen
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
Concept-based Short Text Classification and Ranking
Fang Wang | Zhongyuan Wang | Zhoujun Li | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Computing term similarity by large probabilistic isA knowledge
Pei-Pei Li | Haixun Wang | Kenny Q. Zhu | Zhongyuan Wang | Xindong Wu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2009

doi dblp
An efficient multi-dimensional index for cloud data management
Xiangyu Zhang | Jing Ai | Zhongyuan Wang | Jiaheng Lu | Xiaofeng Meng
Proceedings of the First International CIKM Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2009, Hong Kong, China, November 2, 2009