Zhongzhou Zhao


2022

doi dblp
V2P: Vision-to-Prompt based Multi-Modal Product Summary Generation
Xuemeng Song | Liqiang Jing | Dengtian Lin | Zhongzhou Zhao | Haiqing Chen | Liqiang Nie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
AliMe Avatar: Multi-modal Content Production and Presentation for Live-streaming E-commerce
Feng-Lin Li | Zhongzhou Zhao | Qin Lu | Xuming Lin | Hehong Chen | Bo Chen | Liming Pu | Jiashuo Zhang | Fu Sun | Xikai Liu | Liqun Xie | Qi Huang | Ji Zhang | Haiqing Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AliMe MKG: A Multi-modal Knowledge Graph for Live-streaming E-commerce
Guohai Xu | Hehong Chen | Feng-Lin Li | Fu Sun | Yunzhou Shi | Zhixiong Zeng | Wei Zhou | Zhongzhou Zhao | Ji Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
GGP: A Graph-based Grouping Planner for Explicit Control of Long Text Generation
Xuming Lin | Shaobo Cui | Zhongzhou Zhao | Wei Zhou | Ji Zhang | Haiqing Chen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Memory-Augmented Dialogue Management for Task-Oriented Dialogue Systems
Zheng Zhang | Minlie Huang | Zhongzhou Zhao | Feng Ji | Haiqing Chen | Xiaoyan Zhu
2019 Volume 37 Issue 3

2017

doi dblp
AliMe Assist : An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience
Feng-Lin Li | Minghui Qiu | Haiqing Chen | Xiongwei Wang | Xing Gao | Jun Huang | Juwei Ren | Zhongzhou Zhao | Weipeng Zhao | Lei Wang | Guwei Jin | Wei Chu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017