Zhou Zhao


2022

doi dblp
Uncovering Causal Effects of Online Short Videos on Consumer Behaviors
Ziqi Tan | Shengyu Zhang | Nuanxin Hong | Kun Kuang | Yifan Yu | Jin Yu | Zhou Zhao | Hongxia Yang | Shiyuan Pan | Jingren Zhou | Fei Wu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Contrastive Learning with Positive-Negative Frame Mask for Music Representation
Dong Yao | Zhou Zhao | Shengyu Zhang | Jieming Zhu | Yudong Zhu | Rui Zhang | Xiuqiang He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Re4: Learning to Re-contrast, Re-attend, Re-construct for Multi-interest Recommendation
Shengyu Zhang | Lingxiao Yang | Dong Yao | Yujie Lu | Fuli Feng | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Hierarchical Cross-Modal Graph Consistency Learning for Video-Text Retrieval
Weike Jin | Zhou Zhao | Pengcheng Zhang | Jieming Zhu | Xiuqiang He | Yueting Zhuang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
CauseRec: Counterfactual User Sequence Synthesis for Sequential Recommendation
Shengyu Zhang | Dong Yao | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Future-Aware Diverse Trends Framework for Recommendation
Yujie Lu | Shengyu Zhang | Yingxuan Huang | Luyao Wang | Xinyao Yu | Zhou Zhao | Fei Wu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
A Generic Network Compression Framework for Sequential Recommender Systems
Yang Sun | Fajie Yuan | Min Yang | Guoao Wei | Zhou Zhao | Duo Liu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Regional Relation Modeling for Visual Place Recognition
Yingying Zhu | Biao Li | Jiong Wang | Zhou Zhao
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Cross-Modal Interaction Networks for Query-Based Moment Retrieval in Videos
Zhu Zhang | Zhijie Lin | Zhou Zhao | Zhenxin Xiao
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Video Dialog via Multi-Grained Convolutional Self-Attention Context Networks
Weike Jin | Zhou Zhao | Mao Gu | Jun Yu | Jun Xiao | Yueting Zhuang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Cross-modal Image-Text Retrieval with Multitask Learning
Junyu Luo | Ying Shen | Xiang Ao | Zhou Zhao | Min Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Hierarchical Multi-label Text Classification: An Attention-based Recurrent Network Approach
Wei Huang | Enhong Chen | Qi Liu | Yuying Chen | Zai Huang | Yang Liu | Zhou Zhao | Dan Zhang | Shijin Wang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Abstractive Meeting Summarization via Hierarchical Adaptive Segmental Network Learning
Zhou Zhao | Haojie Pan | Changjie Fan | Yan Liu | Linlin Li | Min Yang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
SCSMiner: mining social coding sites for software developer recommendation with relevance propagation
Yao Wan | Liang Chen | Guandong Xu | Zhou Zhao | Jie Tang | Jian Wu
2018 Volume 21 Issue 6

doi dblp
Dialogue Act Recognition via CRF-Attentive Structured Network
Zheqian Chen | Rongqin Yang | Zhou Zhao | Deng Cai | Xiaofei He
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Cross-domain Aspect/Sentiment-aware Abstractive Review Summarization
Min Yang | Qiang Qu | Jia Zhu | Ying Shen | Zhou Zhao
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Subgraph-augmented Path Embedding for Semantic User Search on Heterogeneous Social Network
Zemin Liu | Vincent W. Zheng | Zhou Zhao | Hongxia Yang | Kevin Chen-Chuan Chang | Minghui Wu | Jing Ying
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Personalized Response Generation via Domain adaptation
Min Yang | Zhou Zhao | Wei Zhao | Xiaojun Chen | Jia Zhu | Lianqiang Zhou | Zigang Cao
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Learning Max-Margin GeoSocial Multimedia Network Representations for Point-of-Interest Suggestion
Zhou Zhao | Qifan Yang | Hanqing Lu | Min Yang | Jun Xiao | Fei Wu | Yueting Zhuang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Video Question Answering via Attribute-Augmented Attention Network Learning
Yunan Ye | Zhou Zhao | Yimeng Li | Long Chen | Jun Xiao | Yueting Zhuang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Integrating Side Information for Boosting Machine Comprehension
Yutong Wang | Yixin Xu | Min Yang | Zhou Zhao | Jun Xiao | Yueting Zhuang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Dual Learning for Cross-domain Image Captioning
Wei Zhao | Wei Xu | Min Yang | Jianbo Ye | Zhou Zhao | Yabing Feng | Yu Qiao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
User Personalized Satisfaction Prediction via Multiple Instance Deep Learning
Zheqian Chen | Ben Gao | Huimin Zhang | Zhou Zhao | Haifeng Liu | Deng Cai
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2014

doi dblp
Truth Discovery in Data Streams: A Single-Pass Probabilistic Approach
Zhou Zhao | James Cheng | Wilfred Ng
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

doi dblp
SocialTransfer: Transferring Social Knowledge for Cold-Start Cowdsourcing
Zhou Zhao | James Cheng | Furu Wei | Ming Zhou | Wilfred Ng | Yingjun Wu
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2012

doi dblp
Monochromatic and bichromatic reverse nearest neighbor queries on land surfaces
Da Yan | Zhou Zhao | Wilfred Ng
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
A model-based approach for RFID data stream cleansing
Zhou Zhao | Wilfred Ng
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Leveraging read rates of passive RFID tags for real-time indoor location tracking
Da Yan | Zhou Zhao | Wilfred Ng
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012