Zibin Zheng


2022

doi dblp
Hierarchical Representation for Multi-view Clustering: From Intra-sample to Intra-view to Inter-view
Jinghua Yang | Chuan Chen | Hong-Ning Dai | Meng Ding | Lele Fu | Zibin Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
XBlock-EOS: Extracting and exploring blockchain data from EOSIO
Weilin Zheng | Zibin Zheng | Hong-Ning Dai | Xu Chen | Peilin Zheng
2021 Volume 58 Issue 3

doi dblp
Learning and Updating Node Embedding on Dynamic Heterogeneous Information Network
Yuanzhen Xie | Zijing Ou | Liang Chen | Yang Liu | Kun Xu | Carl Yang | Zibin Zheng
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Node2Grids: A Cost-Efficient Uncoupled Training Framework for Large-Scale Graph Learning
Dalong Yang | Chuan Chen | Youhao Zheng | Zibin Zheng | Shih-wei Liao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Expanding Relationship for Cross Domain Recommendation
Kun Xu | Yuanzhen Xie | Liang Chen | Zibin Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
SGCL: Contrastive Representation Learning for Signed Graphs
Lin Shu | Erxin Du | Yaomin Chang | Chuan Chen | Zibin Zheng | Xingxing Xing | Shaofeng Shen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Outlier-Resilient Web Service QoS Prediction
Fanghua Ye | Zhiwei Lin | Chuan Chen | Zibin Zheng | Hong Huang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
FINN: Feedback Interactive Neural Network for Intent Recommendation
Yatao Yang | Biyu Ma | Jun Tan | Hongbo Deng | Haikuan Huang | Zibin Zheng
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Incorporating geographical location for team formation in social coding sites
Liang Chen | Yongjian Ye | Angyu Zheng | Fenfang Xie | Zibin Zheng | Michael R. Lyu
2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
Nonuniform Hyper-Network Embedding with Dual Mechanism
Jie Huang | Chuan Chen | Fanghua Ye | Weibo Hu | Zibin Zheng
2020 Volume 38 Issue 3

doi dblp
Certifiable Robustness to Discrete Adversarial Perturbations for Factorization Machines
Yang Liu | Xianzhuo Xia | Liang Chen | Xiangnan He | Carl Yang | Zibin Zheng
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation
Jieming Zhu | Jinyang Liu | Weiqi Li | Jincai Lai | Xiuqiang He | Liang Chen | Zibin Zheng
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Traveling the token world: A graph analysis of Ethereum ERC20 token ecosystem
Weili Chen | Tuo Zhang | Zhiguang Chen | Zibin Zheng | Yutong Lu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
An Active and Deep Semantic Matching Framework for Query Rewrite in E-Commercial Search Engine
Yatao Yang | Jun Tan | Hongbo Deng | Zibin Zheng | Yutong Lu | Xiangke Liao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Deep Autoencoder-like Nonnegative Matrix Factorization for Community Detection
Fanghua Ye | Chuan Chen | Zibin Zheng
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Heterogeneous Neural Attentive Factorization Machine for Rating Prediction
Liang Chen | Yang Liu | Zibin Zheng | Philip S. Yu
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Detecting Ponzi Schemes on Ethereum: Towards Healthier Blockchain Technology
Weili Chen | Zibin Zheng | Jiahui Cui | Edith C. H. Ngai | Peilin Zheng | Yuren Zhou
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2016

doi dblp
A Spatial-Temporal QoS Prediction Approach for Time-aware Web Service Recommendation
Xinyu Wang | Jianke Zhu | Zibin Zheng | Wenjie Song | Yuanhong Shen | Michael R. Lyu
2016 Volume 10 Issue 1

2012

doi dblp
Titan: a system for effective web service discovery
Jian Wu | Liang Chen | Yanan Xie | Zibin Zheng
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)