Ziqi Liu


2023

doi dblp
AntTS: A Toolkit for Time Series Forecasting in Industrial Scenarios
Jianping Wei | Zhibo Zhu | Ziqi Liu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
A Real-time Post-processing System for Itinerary Recommendation
Linge Jiang | Guiyang Wang | Zhibo Zhu | Binghao Wang | Runsheng Gan | Ziqi Liu | Jun Zhou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Practical Distributed ADMM Solver for Billion-Scale Generalized Assignment Problems
Jun Zhou | Feng Qi | Zhigang Hua | Daohong Jian | Ziqi Liu | Hua Wu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Learning Representations of Inactive Users: A Cross Domain Approach with Graph Neural Networks
Ziqi Liu | Yue Shen | Xiaocheng Cheng | Qiang Li | Jianping Wei | Zhiqiang Zhang | Dong Wang | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-Out Fraud
Ya-Lin Zhang | Jun Zhou | Wenhao Zheng | Ji Feng | Longfei Li | Ziqi Liu | Ming Li | Zhiqiang Zhang | Chaochao Chen | Xiaolong Li | Yuan (Alan) Qi | Zhi-Hua Zhou
2019 Volume 10 Issue 5

doi dblp
Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning
Chen Liang | Ziqi Liu | Bin Liu | Jun Zhou | Xiaolong Li | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection
Ziqi Liu | Chaochao Chen | Xinxing Yang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Le Song
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2016

doi dblp
DiFacto: Distributed Factorization Machines
Mu Li | Ziqi Liu | Alexander J. Smola | Yu-Xiang Wang
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016