Ziyang Wang


2022

doi dblp
Multi-level Cross-view Contrastive Learning for Knowledge-aware Recommender System
Ding Zou | Wei Wei | Xian-Ling Mao | Ziyang Wang | Minghui Qiu | Feida Zhu | Xin Cao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Improving Knowledge-aware Recommendation with Multi-level Interactive Contrastive Learning
Ding Zou | Wei Wei | Ziyang Wang | Xian-Ling Mao | Feida Zhu | Rui Fang | Dangyang Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Multi-level Contrastive Learning Framework for Sequential Recommendation
Ziyang Wang | Huoyu Liu | Wei Wei | Yue Hu | Xian-Ling Mao | Shaojian He | Rui Fang | Dangyang Chen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Region Semantically Aligned Network for Zero-Shot Learning
Ziyang Wang | Yunhao Gou | Jingjing Li | Yu Zhang | Yang Yang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Global Context Enhanced Graph Neural Networks for Session-based Recommendation
Ziyang Wang | Wei Wei | Gao Cong | Xiao-Li Li | Xianling Mao | Minghui Qiu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020