Zuohui Fu


2022

doi dblp
Explainable Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Juntao Tan | Yan Zhu | Yinglong Xia | Jiebo Luo | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Shijie Geng | Zelong Li | Yongfeng Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
D-HYPR: Harnessing Neighborhood Modeling and Asymmetry Preservation for Digraph Representation Learning
Honglu Zhou | Advith Chegu | Samuel S. Sohn | Zuohui Fu | Gerard de Melo | Mubbasir Kapadia
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Dynamic Causal Collaborative Filtering
Shuyuan Xu | Juntao Tan | Zuohui Fu | Jianchao Ji | Shelby Heinecke | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Learning and Evaluating Graph Neural Network Explanations based on Counterfactual and Factual Reasoning
Juntao Tan | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Yunqi Li | Yongfeng Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Path Language Modeling over Knowledge Graphsfor Explainable Recommendation
Shijie Geng | Zuohui Fu | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
WSDM 2021 Tutorial on Conversational Recommendation Systems
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yongfeng Zhang | Yi Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yaxin Zhu | Shuyuan Xu | Zelong Li | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
FedCT: Federated Collaborative Transfer for Recommendation
Shuchang Liu | Shuyuan Xu | Wenhui Yu | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang | Amélie Marian
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Popcorn: Human-in-the-loop Popularity Debiasing in Conversational Recommender Systems
Zuohui Fu | Yikun Xian | Shijie Geng | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Efficient Non-Sampling Knowledge Graph Embedding
Zelong Li | Jianchao Ji | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Chong Chen | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
User-oriented Fairness in Recommendation
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Zuohui Fu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Leveraging Adversarial Training in Self-Learning for Cross-Lingual Text Classification
Xin Dong | Yaxin Zhu | Yupeng Zhang | Zuohui Fu | Dongkuan Xu | Sen Yang | Gerard de Melo
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Zuohui Fu | Fei Sun | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu | Yikun Xian | Ruoyuan Gao | Jieyu Zhao | Qiaoying Huang | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shijie Geng | Chirag Shah | Yongfeng Zhang | Gerard de Melo
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
CAFE: Coarse-to-Fine Neural Symbolic Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | Handong Zhao | Yingqiang Ge | Xu Chen | Qiaoying Huang | Shijie Geng | Zhou Qin | Gerard de Melo | S. Muthukrishnan | Yongfeng Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Yikun Xian | Zuohui Fu | S. Muthukrishnan | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation
Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shuchang Liu | Shijie Geng | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019