Main » TOIS » 2001 »

2001 Volume 19 Issue 1


Anthology ID:
2001.tois_journal-ir0anthology0volumeA19A1
Year:
2001
BibTeX:
Download

doi dblp
An information-theoretic approach to automatic query expansion
Claudio Carpineto | Renato de Mori | Giovanni Romano | Brigitte Bigi

doi dblp
A statechart-based model for hypermedia applications
Maria Cristina Ferreira de Oliveira | Marcelo Augusto Santos Turine | Paulo César Masiero

doi dblp
Approximate spatio-temporal retrieval
Dimitris Papadias | Nikos Mamoulis | Vasilis Delis