Main » WWWJ » 2011 »

2011 Volume 14 Issue 1


Anthology ID:
2011.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA14A1
Year:
2011
BibTeX:
Download

doi dblp
Leadership discovery when data correlatively evolve
Di Wu | Yiping Ke | Jeffrey Xu Yu | Philip S. Yu | Lei Chen

doi dblp
Implementing process views in the web service environment
Xiaohui Zhao | Chengfei Liu | Wasim Sadiq | Marek Kowalkiewicz | Sira Yongchareon

doi dblp
Clustering Web video search results based on integration of multiple features
Alex Hindle | Jie Shao | Dan Lin | Jiaheng Lu | Rui Zhang

doi dblp
Minimum cost service composition in service overlay networks
Jin Wang | Jianping Wang | Biao Chen | Naijie Gu