Main » WWWJ » 2012 »

2012 Volume 15 Issue 3


Anthology ID:
2012.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA15A3
Year:
2012
BibTeX:
Download

doi dblp
Automatic tagging by exploring tag information capability and correlation
Xiaoming Zhang | Zi Huang | Heng Tao Shen | Yang Yang | Zhoujun Li

doi dblp
A path-based approach for web page retrieval
Jianqiang Li | Yu Zhao | Hector Garcia-Molina

doi dblp
Automating user reviews using ontologies: an agent-based approach
Murat Sensoy | Pinar Yolum

doi dblp
Special issue: best papers of APWeb 2010
Wook-Shin Han | Divesh Srivastava | Ge Yu

doi dblp
A space and time efficient algorithm for SimRank computation
Weiren Yu | Wenjie Zhang | Xuemin Lin | Qing Zhang | Jiajin Le

doi dblp
Quick identification of near-duplicate video sequences with cut signature
Qing Xie | Zi Huang | Heng Tao Shen | Xiaofang Zhou | Chaoyi Pang