Main » WWWJ » 2013 »

2013 Volume 16 Issue 3


Anthology ID:
2013.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA16A3
Year:
2013
BibTeX:
Download

doi dblp
A flexible service selection for executing virtual services
Nassim Laga | Emmanuel Bertin | Noël Crespi | Ivan Bedini | Benjamín Molina | Zhenzhen Zhao

doi dblp
Efficient general spatial skyline computation
Qianlu Lin | Ying Zhang | Wenjie Zhang | Xuemin Lin

doi dblp
Probabilistic Web Data Management
Lei Chen | Ihab F. Ilyas | Christopher Ré | Xiaofang Zhou

doi dblp
An efficient approach to suggesting topically related web queries using hidden topic model
Lin Li | Guandong Xu | Zhenglu Yang | Peter Dolog | Yanchun Zhang | Masaru Kitsuregawa

doi dblp
Efficient processing of top-k twig queries over probabilistic XML data
Bo Ning | Chengfei Liu | Jeffrey Xu Yu

doi dblp
Querying and ranking incomplete twigs in probabilistic XML
Jian Liu | Zong Min Ma | Li Yan