Main » TIST » 2015 »

2015 Volume 6 Issue 2


Anthology ID:
2015.tist_journal-ir0anthology0volumeA6A2
Year:
2015
BibTeX:
Download

doi dblp
Visual Understanding with RGB-D Sensors: An Introduction to the Special Issue
Richang Hong | Shuicheng Yan | Zhengyou Zhang

doi dblp
Kinect Depth Recovery Using a Color-Guided, Region-Adaptive, and Depth-Selective Framework
Chongyu Chen | Jianfei Cai | Jianmin Zheng | Tat-Jen Cham | Guangming Shi

doi dblp
Depth Error Elimination for RGB-D Cameras
Yue Gao | You Yang | Yi Zhen | Qionghai Dai

doi dblp
A Combined Approach Toward Consistent Reconstructions of Indoor Spaces Based on 6D RGB-D Odometry and KinectFusion
Nadia Figueroa | Haiwei Dong | Abdulmotaleb El-Saddik

doi dblp
Robust Multiview Feature Learning for RGB-D Image Understanding
Zheng-Jun Zha | Yang Yang | Jinhui Tang | Meng Wang | Tat-Seng Chua

doi dblp
From RGB-D Images to RGB Images: Single Labeling for Mining Visual Models
Quanshi Zhang | Xuan Song | Xiaowei Shao | Huijing Zhao | Ryosuke Shibasaki

doi dblp
Accurate and Robust Moving-Object Segmentation for Telepresence Systems
Meiyu Huang | Yiqiang Chen | Wen Ji | Chunyan Miao

doi dblp
Fusing Multiple Features for Depth-Based Action Recognition
Yu Zhu | Wenbin Chen | Guodong Guo

doi dblp
An Evaluation of Gamesourced Data for Human Pose Estimation
Scott Spurlock | Richard Souvenir

doi dblp
Latent Support Vector Machine Modeling for Sign Language Recognition with Kinect
Chao Sun | Tianzhu Zhang | Changsheng Xu

doi dblp
A Real-Time Hand Posture Recognition System Using Deep Neural Networks
Ao Tang | Ke Lu | Yufei Wang | Jie Huang | Houqiang Li

doi dblp
Real-Time System for Driver Fatigue Detection by RGB-D Camera
Liyan Zhang | Fan Liu | Jinhui Tang

doi dblp
An Approach to Ballet Dance Training through MS Kinect and Visualization in a CAVE Virtual Reality Environment
Matthew J. Kyan | Guoyu Sun | Haiyan Li | Ling Zhong | Paisarn Muneesawang | Nan Dong | Bruce Elder | Ling Guan

doi dblp
Exploring Spatial Correlation for Visual Object Retrieval
Miaojing Shi | Xinghai Sun | Dacheng Tao | Chao Xu | George Baciu | Hong Liu

doi dblp
Pattern Matching Techniques for Replacing Missing Sections of Audio Streamed across Wireless Networks
Jonathan Doherty | Kevin Curran | Paul McKevitt

doi dblp
An Association-Based Unified Framework for Mining Features and Opinion Words
Zhen Hai | Kuiyu Chang | Gao Cong | Christopher C. Yang

doi dblp
A Hybrid Multigroup Coclustering Recommendation Framework Based on Information Fusion
Shanshan Huang | Jun Ma | Peizhe Cheng | Shuaiqiang Wang

doi dblp
Data Mining of Online Genealogy Datasets for Revealing Lifespan Patterns in Human Population
Michael Fire | Yuval Elovici