Main » TIST » 2015 »

2015 Volume 6 Issue 3


Anthology ID:
2015.tist_journal-ir0anthology0volumeA6A3
Year:
2015
BibTeX:
Download

doi dblp
Trajectory Data Mining: An Overview
Yu Zheng

doi dblp
Identifying Authorities in Online Communities
Mohamed Bouguessa | Lotfi Ben Romdhane

doi dblp
Who Will Retweet This? Detecting Strangers from Twitter to Retweet Information
Kyumin Lee | Jalal Mahmud | Jilin Chen | Michelle X. Zhou | Jeffrey Nichols

doi dblp
Simplifying Data Disclosure Configurations in a Cloud Computing Environment
Ron S. Hirschprung | Eran Toch | Oded Maimon

doi dblp
User-Specific Feature-Based Similarity Models for Top-n Recommendation of New Items
Asmaa Elbadrawy | George Karypis

doi dblp
TerraFly GeoCloud: An Online Spatial Data Analysis and Visualization System
Mingjin Zhang | Huibo Wang | Yun Lu | Tao Li | Yudong Guang | Chang Liu | Erik Edrosa | Hongtai Li | Naphtali Rishe

doi dblp
Significant Correlation Pattern Mining in Smart Homes
Yi-Cheng Chen | Wen-Chih Peng | Jiun-Long Huang | Wang-Chien Lee

doi dblp
An Introduction to the Special Issue on Participatory Sensing and Crowd Intelligence
Bin Guo | Alvin Chin | Zhiwen Yu | Runhe Huang | Daqing Zhang

doi dblp
Sensing the Pulse of Urban Refueling Behavior: A Perspective from Taxi Mobility
Fuzheng Zhang | Nicholas Jing Yuan | David Wilkie | Yu Zheng | Xing Xie

doi dblp
Ohmage: A General and Extensible End-to-End Participatory Sensing Platform
Hongsuda Tangmunarunkit | Cheng-Kang Hsieh | Brent Longstaff | S. Nolen | John Jenkins | Cameron Ketcham | Joshua Selsky | Faisal Alquaddoomi | Dony George | Jinha Kang | Z. Khalapyan | Jeroen Ooms | Nithya Ramanathan | Deborah Estrin

doi dblp
EEMC: Enabling Energy-Efficient Mobile Crowdsensing with Anonymous Participants
Haoyi Xiong | Daqing Zhang | Leye Wang | J. Paul Gibson | Jie Zhu

doi dblp
City-Scale Social Event Detection and Evaluation with Taxi Traces
Wangsheng Zhang | Guande Qi | Gang Pan | Hua Lu | Shijian Li | Zhaohui Wu

doi dblp
Activity Sensor: Check-In Usage Mining for Local Recommendation
Jitao Sang | Tao Mei | Changsheng Xu

doi dblp
An Event-Driven QoI-Aware Participatory Sensing Framework with Energy and Budget Constraints
Bo Zhang | Zheng Song | Chi Harold Liu | Jian Ma | Wendong Wang