Main » WWWJ » 2016 »

2016 Volume 19 Issue 2


Anthology ID:
2016.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA19A2
Year:
2016
BibTeX:
Download

doi dblp
Guest editorial: web multimedia semantic inference using multi-cues
Yahong Han | Yi Yang | Xiaofang Zhou

doi dblp
A cross-media distance metric learning framework based on multi-view correlation mining and matching
Hong Zhang | Xingyu Gao | Ping Wu | Xin Xu

doi dblp
Active domain adaptation with noisy labels for multimedia analysis
Gaowen Liu | Yan Yan | Ramanathan Subramanian | Jingkuan Song | Guoyu Lu | Nicu Sebe

doi dblp
Feature aggregating hashing for image copy detection
Lingyu Yan | Fuhao Zou | Rui Guo | Lianli Gao | Ke Zhou | Chunzhi Wang

doi dblp
Compact representation for large-scale unconstrained video analysis
Sen Wang | Pingbo Pan | Guodong Long | Weitong Chen | Xue Li | Quan Z. Sheng

doi dblp
Complex-query web image search with concept-based relevance estimation
Dan Guo | Pengfei Gao

doi dblp
From constrained to unconstrained datasets: an evaluation of local action descriptors and fusion strategies for interaction recognition
Chenqiang Gao | Luyu Yang | Yinhe Du | Zeming Feng | Jiang Liu

doi dblp
Sub-event discovery and retrieval during natural hazards on social media data
Qunhui Wu | Shilong Ma | Yunzhen Liu