Main » WWWJ » 2016 »

2016 Volume 19 Issue 6


Anthology ID:
2016.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA19A6
Year:
2016
BibTeX:
Download

doi dblp
RMACO : a randomly matched parallel ant colony optimization
Qun Yang | Lei Fang | Xi Duan

doi dblp
Efficient group-by reverse skyline computation
Zonghui Wang | Yunjun Gao | Qing Liu | Xiaoye Miao | Qing Li | Chuan Li

doi dblp
Scalable and efficient processing of top-k multiple-type integrated queries
Hyuk-Yoon Kwon | Kyu-Young Whang

doi dblp
Following the dynamic block on the Web
Sha Hu | Ji-Rong Wen | Zhicheng Dou | Shuo Shang

doi dblp
Multi-relational reinforcement for computing credibility of nodes
Weishu Hu | Zhiguo Gong

doi dblp
Multi-label classification via learning a unified object-label graph with sparse representation
Lina Yao | Quan Z. Sheng | Anne H. H. Ngu | Byron J. Gao | Xue Li | Sen Wang

doi dblp
Bottleneck-aware arrangement over event-based social networks: the max-min approach
Yongxin Tong | Jieying She | Rui Meng

doi dblp
Searching overlapping communities for group query
Jing Shan | Derong Shen | Tiezheng Nie | Yue Kou | Ge Yu

doi dblp
Distinguishing re-sharing behaviors from re-creating behaviors in information diffusion
Yiran Xie | Hongzhi Yin | Bin Cui | Junjie Yao | Quanqing Xu

doi dblp
Integrating a case-based reasoning shell and Web 2.0: design recommendations and insights
Wu He | Feng-Kwei Wang