Main » IRJ » 2017 »

2017 Volume 20 Issue 1


Anthology ID:
2017.ir_journal-ir0anthology0volumeA20A1
Year:
2017
BibTeX:
Download

doi dblp
Constructing click models for search users
Yiqun Liu | Jian-Yun Nie | Yi Chang

doi dblp
Modeling users' search sessions for high utility query recommendation
Jiafeng Guo | Xiaofei Zhu | Yanyan Lan | Xueqi Cheng

doi dblp
Decoding multi-click search behavior based on marginal utility
Haitao Yu | Adam Jatowt | Roi Blanco | Hideo Joho | Joemon M. Jose

doi dblp
Enhancing click models with mouse movement information
Zeyang Liu | Jiaxin Mao | Chao Wang | Qingyao Ai | Yiqun Liu | Jian-Yun Nie