Main » TIST » 2017 »

2017 Volume 9 Issue 1


Anthology ID:
2017.tist_journal-ir0anthology0volumeA9A1
Year:
2017
BibTeX:
Download

doi dblp
Refined-Graph Regularization-Based Nonnegative Matrix Factorization
Xuelong Li | Guosheng Cui | Yongsheng Dong

doi dblp
Multifeature Anisotropic Orthogonal Gaussian Process for Automatic Age Estimation
Zhifeng Li | Dihong Gong | Kai Zhu | Dacheng Tao | Xuelong Li

doi dblp
Finding Semantically Valid and Relevant Topics by Association-Based Topic Selection Model
Yang Gao | Yuefeng Li | Raymond Y. K. Lau | Yue Xu | Md. Abul Bashar

doi dblp
ACM TIST Special Issue on Data-Driven Intelligence for Wireless Networking
Wenwu Zhu | Jean C. Walrand | Yike Guo | Zhi Wang

doi dblp
i^tag: RFID Mobility and Activity Identification Through Intelligent Profiling
Xiaoyi Fan | Wei Gong | Jiangchuan Liu

doi dblp
Energy-Efficient Mobile Video Streaming: A Location-Aware Approach
Wei Zhang | Rui Fan | Yonggang Wen | Fang Liu

doi dblp
UMCR: User Interaction-Driven Mobile Content Retrieval
Hao Yin | Wei Wang | Xu Zhang | Yongqiang Lyu | Geyong Min | Dongchao Guo

doi dblp
TensorBeat: Tensor Decomposition for Monitoring Multiperson Breathing Beats with Commodity WiFi
Xuyu Wang | Chao Yang | Shiwen Mao

doi dblp
Exploring Indoor White Spaces in Metropolises
Xuhang Ying | Jincheng Zhang | Lichao Yan | Yu Chen | Guanglin Zhang | Minghua Chen | Ranveer Chandra

doi dblp
Secure IoT-Based, Incentive-Aware Emergency Personnel Dispatching Scheme with Weighted Fine-Grained Access Control
Lo-Yao Yeh | Woei-Jiunn Tsaur | Hsin-Han Huang

doi dblp
DMAD: Data-Driven Measuring of Wi-Fi Access Point Deployment in Urban Spaces
Jiaxing Shen | Jiannong Cao | Xuefeng Liu | Chisheng Zhang

doi dblp
Taking the Pulse of US College Campuses with Location-Based Anonymous Mobile Apps
Yanqiu Wu | Tehila Minkus | Keith W. Ross

doi dblp
From Electromyogram to Password: Exploring the Privacy Impact of Wearables in Augmented Reality
Ruide Zhang | Ning Zhang | Changlai Du | Wenjing Lou | Y. Thomas Hou | Yuichi Kawamoto