Main » WWWJ » 2017 »

2017 Volume 20 Issue 5


Anthology ID:
2017.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA20A5
Year:
2017
BibTeX:
Download

doi dblp
Ranking weighted clustering coefficient in large dynamic graphs
Xuefei Li | Lijun Chang | Kai Zheng | Zi Huang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Reverse direction-based surrounder queries for mobile recommendations
Xi Guo | Yoshiharu Ishikawa | Yonghong Xie | Aziguli Wulamu

doi dblp
Efficient computation of distance labeling for decremental updates in large dynamic graphs
Yongrui Qin | Quan Z. Sheng | Nickolas J. G. Falkner | Lina Yao | Simon Parkinson

doi dblp
A semantic based Web page classification strategy using multi-layered domain ontology
Ahmed I. Saleh | Mohammed F. Al Rahmawy | Arwa E. Abulwafa

doi dblp
Dual graph regularized NMF model for social event detection from Flickr data
Zhenguo Yang | Qing Li | Wenyin Liu | Yun Ma | Min Cheng

doi dblp
Tide-tree: A self-tuning indexing scheme for hybrid storage system
Sheng Wang | Xiaolin Qin | Zhifeng Bao | Bohan Li

doi dblp
Preface to the special issue on big data search and mining
Kai Zheng | Feifei Li | Kyuseok Shim

doi dblp
Top-k temporal keyword search over social media data
Fan Xia | Chengcheng Yu | Linhao Xu | Weining Qian | Aoying Zhou

doi dblp
Latent semantic diagnosis in traditional chinese medicine
Wendi Ji | Ying Zhang | Xiaoling Wang | Yiping Zhou

doi dblp
Distributed stream join under workload variance
Junhua Fang | Rong Zhang | Xiaotong Wang | Aoying Zhou

doi dblp
Novel structures for counting frequent items in time decayed streams
Shanshan Wu | Huaizhong Lin | Leong Hou U | Yunjun Gao | Dongming Lu

doi dblp
Discovery of probabilistic nearest neighbors in traffic-aware spatial networks
Shuo Shang | Shunzhi Zhu | Danhuai Guo | Minhua Lu