Main » TIST » 2018 »

2018 Volume 9 Issue 4


Anthology ID:
2018.tist_journal-ir0anthology0volumeA9A4
Year:
2018
BibTeX:
Download

doi dblp
A Review of Co-Saliency Detection Algorithms: Fundamentals, Applications, and Challenges
Dingwen Zhang | Huazhu Fu | Junwei Han | Ali Borji | Xuelong Li

doi dblp
Virtual Metering: An Efficient Water Disaggregation Algorithm via Nonintrusive Load Monitoring
Bingsheng Wang | Zhiqian Chen | Arnold P. Boedihardjo | Chang-Tien Lu

doi dblp
A Multi-Label Multi-View Learning Framework for In-App Service Usage Analysis
Yanjie Fu | Junming Liu | Xiaolin Li | Hui Xiong

doi dblp
Concept and Attention-Based CNN for Question Retrieval in Multi-View Learning
Pengwei Wang | Lei Ji | Jun Yan | Dejing Dou | Nisansa de Silva | Yong Zhang | Lianwen Jin

doi dblp
A Novel Image-Centric Approach Toward Direct Volume Rendering
Naimul Mefraz Khan | Riadh Ksantini | Ling Guan

doi dblp
Quick Bootstrapping of a Personalized Gaze Model from Real-Use Interactions
Michael Xuelin Huang | Jiajia Li | Grace Ngai | Hong Va Leong

doi dblp
A Bayesian Approach to Intervention-Based Clustering
Igor Kulev | Pearl Pu | Boi Faltings

doi dblp
Sparse Passive-Aggressive Learning for Bounded Online Kernel Methods
Jing Lu | Doyen Sahoo | Peilin Zhao | Steven C. H. Hoi

doi dblp
Evolutionary Strategy to Perform Batch-Mode Active Learning on Multi-Label Data
Oscar Gabriel Reyes Pupo | Sebastián Ventura

doi dblp
Modeling Queries with Contextual Snippets for Information Retrieval
Qin Chen | Qinmin Hu | Jimmy Xiangji Huang | Liang He

doi dblp
Fuzzy Cognitive Diagnosis for Modelling Examinee Performance
Qi Liu | Run-ze Wu | Enhong Chen | Guandong Xu | Yu Su | Zhigang Chen | Guoping Hu