Main » WWWJ » 2018 »

2018 Volume 21 Issue 3


Anthology ID:
2018.wwwjournals_journal-ir0anthology0volumeA21A3
Year:
2018
BibTeX:
Download

doi dblp
Semantic-aware top-k spatial keyword queries
Zhihu Qian | Jiajie Xu | Kai Zheng | Pengpeng Zhao | Xiaofang Zhou

doi dblp
Sharing your privileges securely: a key-insulated attribute based proxy re-encryption scheme for IoT
Hanshu Hong | Zhixin Sun

doi dblp
Event summarization for sports games using twitter streams
Yue Huang | Chao Shen | Tao Li

doi dblp
An adaptive peer-sampling protocol for building networks of browsers
Brice Nédelec | Julian Tanke | Davide Frey | Pascal Molli | Achour Mostéfaoui

doi dblp
Modelling majority and expert influences on opinion formation in online social networks
Rajkumar Das | Joarder Kamruzzaman | Gour C. Karmakar

doi dblp
Continuous monitoring of range spatial keyword query over moving objects
Chaluka Salgado | Muhammad Aamir Cheema | Mohammed Eunus Ali

doi dblp
Context-aware trust network extraction in large-scale trust-oriented social networks
Guanfeng Liu | Yi Liu | An Liu | Zhixu Li | Kai Zheng | Yan Wang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Guest editorial: special issue on mobile crowdsourcing - Preface to the special issue on mobile crowdsourcing
Bin Guo | Xing Xie | Raghu K. Ganti | Daqing Zhang | Zhu Wang

doi dblp
Participant selection for t-sweep k-coverage crowd sensing tasks
Zhiyong Yu | Jie Zhou | Wenzhong Guo | Longkun Guo | Zhiwen Yu

doi dblp
GP-selector: a generic participant selection framework for mobile crowdsourcing systems
Jiangtao Wang | Yasha Wang | Leye Wang | Yuanduo He

doi dblp
Multi-layer-based opportunistic data collection in mobile crowdsourcing networks
Fan Li | Zhuo Li | Kashif Sharif | Yang Liu | Yu Wang

doi dblp
Channel dynamic adjustment in data broadcast
Wenbin Hu | Zhenyu Qiu | Cong Nie | Bo Du

doi dblp
LoTAD: long-term traffic anomaly detection based on crowdsourced bus trajectory data
Xiangjie Kong | Ximeng Song | Feng Xia | Haochen Guo | Jinzhong Wang | Amr Tolba